عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

[امضاء]

قانون بالا مشتمل بر نوزده ماده و سي و سه تبصره كه در جلسه روز يكشنبه بيست و چهارم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به‌تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود.
‌در جلسه روز دوشنبه 23 دي ماه يك و هزار و سيصد و چهل و هفت شمسي به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رييس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌امامي