عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 4 ـ

دفاتر اسناد رسمي مكلفند قبل از تنظيم سند انتقال املاك مشمول اين قانون در مورد اسامي فروشندگان و خريداران و بهاي ملك و سهم‌مورد انتقال از اداره اصلاحات ارضي و تعاون روستايي محل كتباً استعلام نمايند اسناد اجاره ملك از تاريخ امضاي سند انتقال آن ملغي‌الاثر است.
‌تبصره ـ كليه عمليات و نقل و انتقالات و تنظيم اسناد و عمليات ثبتي مربوط به اجراي اين قانون از پرداخت هر گونه ماليات و عوارض و حق‌الثبت‌و هزينه مقدماتي و حق تمبر و بهاي اوراق معاف است.
‌پرداخت حق‌التحرير دفاتر اسناد رسمي بالمناصفه به عهده طرفين معامله است و سهم مالك مستنكف از طرف زارعين پرداخت و از اولين قسط ثمن‌معامله كسر خواهد شد.


روابــــط صریـــــــــح