عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 18 ـ

ساير مواردي كه در اين قانون صراحتاً و به طور خاص تعيين تكليف نشده تابع قوانين اصلاحات ارضي خواهد بود.