عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 17 ـ

تشخيص اراضي موات خارج از محدوده شهرها طبق تعريف بند 9 ماده اول قانون اصلاحات ارضي مصوب 1339/2/26 با وزارت‌اصلاحات ارضي و تعاون روستايي است.
‌تشخيص و تصدي اراضي موات واقع در محدوده شهرها (‌طبق مصوبه وزارت كشور در مورد حدود هر شهر) و هم چنين تا شعاع سي كيلومتر خارج از‌محدوده مذكور با وزارت آباداني و مسكن مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح