عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 9 ـ

املاك موضوع ماده يك قانون راجع به‌الحاق هشت ماده به‌آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/3/22 در صورتي كه تا تاريخ تقديم اين‌قانون به مجلس شوراي ملي سند انتقال آنها به دولت به امضاء طرفين معامله نرسيده باشد مشمول اين قانون خواهد بود.


روابــــط صریـــــــــح