عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 8 ـ

دهات و مزارع موقوفه عام مشمول ماده 2 قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341/10/27 از مقررات اين قانون مستثني‌است ولي در مورد دهات و مزارع موقوفه خاص كه بر اساس قوانين و مقررات اصلاحات ارضي به زارعين صاحب نسق اجاره داده شده طبق اين قانون‌به منظور تبديل به احسن بر اساس مقررات مربوط عمل خواهد شد.
‌كليه وظايف و تكاليفي كه در اين قانون به عهده مالكين محول است در مورد موقوفات خاص به ترتيب به عهده متولي، ناظر و يا موقوف عليهم‌مي‌باشد.


روابــــط صریـــــــــح