عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 6 ـ

وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي نسبت به انتقال آن قسمت از ملك كه مجهول‌المالك باشد و املاكي كه نسبت به آنها تقاضاي‌ثبت نشده و هم چنين املاك مشمول ماده 5 قانون مواد‌الحاقي به‌آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1346/2/12 رأساً طبق مقررات اين قانون اقدام و‌دفاتر و اسناد انتقال به زارعين را امضاء مي‌نمايد. ‌ثمن معامله يا قبوض اقساطي مربوط به اين املاك به صندوق ثبت سپرده خواهد شد تا پس از تعيين تكليف قطعي وسيله مراجع قانوني به‌ذيحق ‌تسليم گردد. .


روابــــط صریـــــــــح