عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 5 ـ

در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون مايل باشند كه با استفاده از ارزش قبوض اقساطي دريافتي كه بابت بهاي املاك خود از‌زارعين خريدار دريافت كرده‌اند در امور صنعتي و عمراني كه وسيله دولت اعلام خواهد شد سرمايه گذاري نمايند، دولت قبوض اقساطي دريافتي آنها را‌تضمين مي‌كند و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه وام‌قبول كنند و وجوه حاصله از اين بابت را مستقيماً به نام مالك و تحت عنوان سرمايه مشاراليه به حساب مؤسسه صنعتي و عمراني مربوط منظور‌نمايند. و علاوه بر اين در صورتي كه فروشندگان املاك مشمول اين قانون تمايل داشته باشند كه رأساً نسبت به اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي مورد‌علاقه خود اقدام نمايند و مفيد بودن اجراي طرح‌هاي آنها مورد تأييد دستگاه‌هاي اجرايي مسئول دولتي قرار گيرد دولت مكلف است قبوض اقساطي‌دريافتي آنها را تضمين و در چنين صورتي بانك‌ها و مؤسسات اعتباري مي‌توانند اين قبيل قبوض اقساطي تضمين شده را خريداري و يا به عنوان وثيقه‌وام قبول نموده و وجوه حاصله از اين بابت را در اختيار فروشندگان املاك مشمول قرار دهند تا منحصراً به‌مصرف اجراي طرح‌هاي عمراني و صنعتي‌تأييد شده برسانند.


روابــــط صریـــــــــح