عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1347 > ‌قانون تقسيم و فروش املاك مورد اجاره به زارعين مستأجر( داراي آيين نامه , الحاقيه, مرتبط) > ‌ماده 15 ـ ( داراي اصلاحيه, تمديد / تنفيذ, ناسخ) > ویرایش
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 15 ـ

كليه معاملات و نقل و انتقالات و اسناد وام اتحاديه‌ها و شركت‌هاي تعاوني روستايي مشمول ماده يك قانون تشكيل وزارت اصلاحات‌ارضي و تعاون روستايي يا تحت نظارت بانك عمران وابسته به بنياد پهلوي كه يك طرف آن سازمان‌هاي دولتي يا بانك‌هاي دولتي يا بانك عمران و يا‌شركت‌ها يا اتحاديه‌هاي تعاوني باشند از تاريخ تصويب اين قانون به مدت پنج سال در دفاتر اسناد رسمي از پرداخت حق‌الثبت ـ حق تمبر ـ ماليات ـ ‌عوارض شهرداري ـ خيريه شير و خورشيد سرخ و هر گونه‌ هزينه و ماليات و عوارض به استثناي حق‌التحرير معاف خواهند بود.


روابــــط صریـــــــــح