عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 1 ـ

در مورد دهات و مزارعي كه طبق مقررات قانون مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 1341/10/27 و آيين‌نامه اصلاحات ارضي‌مصوب 43.5.3 به اجاره داده شده است و يا بر اساس مقررات ماده 17 آيين‌نامه مذكور در آنها واحد سهامي زراعي تشكيل شده مالكين و زارعين‌مكلفند بر اساس اين قانون اقدام نمايند.
‌تبصره ـ دهات و مزارعي كه مالكين آنها بند‌الف ماده يكم از مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات ارضي مصوب 41.10.27 را انتخاب نموده ولي سند‌اجاره تنظيم نشده باشد نيز مشمول مقررات اين قانون بوده و وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي مكلف است نسبت به تعيين مال‌الاجاره اين‌قبيل املاك بر اساس آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 1343/5/3 اقدام نمايد.
‌مالكين مشمول مرحله دوم اصلاحات ارضي كه به عللي اظهارنامه تسليم نكرده و يكي از شقوق مذكور در ماده يكم مواد‌الحاقي به قانون اصلاحات‌ارضي را انتخاب ننموده‌اند مشمول مقررات اين قانون خواهند بود.


روابــــط صریـــــــــح