عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 10 ـ

مالكين و زارعين املاك مشمول ماده 17 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب 43.5.3 موظفند ظرف دو ماه از تاريخ انتشار دومين آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين و يا تقسيم ملك به نسبت بهره مالكانه بر اساس مقررات ماده 11 اين قانون اعلام‌نمايند.
‌در مواردي كه مالكين اين قبيل املاك آمادگي خود را براي انتقال ملك به زارعين اعلام مي‌نمايند مي‌توانند ظرف مهلت مقرر براي هر يك از مناطق‌مختلف كشور (‌موضوع تبصره يك ماده 2 اين قانون) نسبت به ميزان قيمت ملك و ترتيب پرداخت آن توافق و با رعايت ساير مقررات مندرج در اين‌قانون نسبت به تنظيم سند انتقال ملك اقدام نمايند.
‌در صورت عدم توافق در مهلت مقرر وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي طبق ماده 4 آيين‌نامه مذكور مال‌الاجاره‌هر يك از زارعين و بر اساس‌آن قيمت اين قبيل املاك را طبق مقررات اين قانون تعيين و نسبت به انتقال ملك به زارعين اقدام خواهد كرد اين قبيل مالكين نيز از تسهيلات مقرر در‌ماده پنج اين قانون برخوردار خواهند بود.


روابــــط صریـــــــــح