عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/23

‌ماده 3 ـ

بهاي فروش نقدي ملك مورد اجاره معادل 10 برابر مال‌الاجاره سالانه تعيين شده بر اساس ماده 4 آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب1343/5/3 مي‌باشد.
‌تبصره 1 ـ زارعين خريدار مي‌توانند بهاي ملك را دوازده‌ساله به اقساط متساوي سالانه بپردازند در اين صورت بهاي ملك معادل دوازده برابر‌مال‌الاجاره سالانه آن خواهد بود و هرگاه زارعين خريدار در مدت كمتري بهاي ملك را بپردازند به نسبت مدت از دو قسط اضافي كسر خواهد شد.
‌تبصره 2 ـ تاريخ پرداخت اولين قسط بهاي ملك حداكثر يك ماه پس از برداشت محصول سال 1348 خواهد بود كه از طرف زارعين مربوط اعم از‌اين كه سند انتقال تنظيم شده يا نشده باشد در مقابل اخذ رسيد به‌مالكين ذيحق پرداخت يا به صندوق ثبت محل سپرده مي‌شود. عدم صدور آگهي‌موضوع ماده 2 اين قانون مانع اجراي مدلول اين تبصره نخواهد بود. در هر منطقه تاريخ سررسيد پرداخت قسط وسيله اداره اصلاحات ارضي و تعاون‌روستايي اعلام خواهد شد.
‌تبصره 3 ـ خريداران املاك مشمول اين قانون قبل از پرداخت تمام اقساط بهاي ملك حق انجام هيچگونه معامله نسبت به عين يا منافع املاك‌مورد خريداري را ندارند.


روابــــط صریـــــــــح