عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1319

‌قانون تصويب قرارداد بازرگاني و بحرپيمايي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي قرارداد بازرگاني

قانون اجازه انتقال انحصارها و شركت‌هاي دولتي به قسمت اقتصادي وزارت دارايي

قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري

قانون اصلاح قانون ثبت احوال

تصميم قانوني دائر به سلب مصونيت از آقاي رضا رفيع نماينده مجلس « ‌مصوب 22 ارديبهشت ماه 1319 » ‌مجلس شوراي ملي از آقاي رضا رفيع نماينده [...ادامه]

قانون اصلاح بعضي از مواد قانون كيفر مرتكبين قاچاق (‌مصوب كميسيون قوانين دادگستري)

‌قانون اجازه استخدام بيست و هفت نفر مهندسين و متخصصين كارهاي ساختماني راه‌آهن

تصميم مجلس شوراي ملي دائر به ابراز رأي اعتماد به كابينه آقاي علي منصور نخست‌وزير « ‌مصوب 9 تير ماه 1319 » ‌مجلس شوراي ملي در جلسه نهم تير ماه [...ادامه]

قانون اجازه تمديد استخدام آقاي اتوموزر تبعه آلمان مدير فني چاپخانه مجلس

‌قانون اجازه تمديد استخدام آقاي ويلهلم وبر تبعه آلمان سرپرست ماشين آلات چاپخانه مجلس

قانون امور حسبي

قانون اصلاح قانون تأسيس دانشگاه راجع به دانشكده پزشكي

‌ قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت دادگستري پس از تصويب كميسيون قوانين دادگستري

‌ قانون اجازه تمديد قرارداد استخدام آقاي اتوموزر تبعه آلمان مدير فني چاپخانه مجلس

قانون اجازه تمديد قرارداد استخدام آقاي ويلهلم وبر تبعه آلمان براي سرپرستي ماشين آلات چاپخانه مجلس

قانون مواد الحاقي به قانون آيين دادرسي مدني

‌قانون متمم قانون دادرسي كيفري ارتش

قانون اجازه استخدام آقاي هانريش سدلر تابع آلمان براي چاپخانه مجلس

قانون بودجه سال 1320 كل كشور

‌قانون متمم بودجه سال 1320 كشور

‌قانون بودجه سال 1320 مجلس شوراي ملي

‌قانون تفريغ بودجه سال 1318 مجلس شوراي ملي

قانون تصويب قرارداد پستي همگاني و پيوندنامه‌هاي مربوطه منعقده در كنگره پستي بوئنوزر

- هيئت وزيران در جلسه 14 فروردين ماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 56948 به تاريخ 23/12/1318 وزارات [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 17 فروردين ماه 1319 بنا بر پيشنهاد شماره 1748 به تاريخ 14 فروردين [...ادامه]

-( تصويب نامه مورخ 14/2/1319 ) هيئت‌وزيران در جلسه 14 ارديبهشت ماه 1319 بنا به پيشنهاد شماره 822/2179 به تاريخ 26/1/1319 وزارت [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 17 تير ماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 1061/10275 به تاريخ 16/4/1319 [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 21 مرداد ماه 1319 نظر به ماده 3 و 11 قانون دلالان [...ادامه]

- هيئت‌وزيران برحسب پيشنهاد شماره 17804 به تاريخ 15/4/1319 وزارت دارائي آئيننامه رسيدگي اداري به حسابهاي دولتي [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 4 شهريور ماه 1319 برحسب پيشنهاد شماره 1637/12657 به تاريخ 27مرداد [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 10 مهر ماه 1319 برحسب پيشنهاد شماره 25181 به تاريخ 10 [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسـه 1 مهـرمـاه 1319 نظر به پيشنهـاد شمـاره 90513 30 شهريـور ماه 1319 [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 13 مهرماه 1319 طبق پيشنهاد شماره 29288 به تاريخ 13 مهرماه [...ادامه]

آئين‌نامه زناشوئي بانوان ايراني با تبعه بيگانه هيئت‌وزيران در جلسه 13 آذرماه 1319 بر طبق پيشنهاد شماره 92597 به تاريخ 18 آبان ماه [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 16 آذرماه 1319 نظر به پيشنهاد شماره 77818/89 ـ 29 آبانماه [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 16 بهمن ماه 1319 بنا بر پيشنهاد شماره 7893/12233 به تاريخ [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 16 بهمن ماه 1319 بنا بر پيشنهاد شماره (3411679593) به تاريخ [...ادامه]

- هيئت‌وزيران در جلسه 23 بهمن ماه 319 بنا به پيشنهاد شماره 5587522573 ـ 16/11/1319 [...ادامه]

نظر به ماده 63 قانون دفتر اسناد رسمي مصوب 15 خرداد ماه 1316 ماده 44 آئين‌نامه دفتر اسناد رسمي را به نحو زير اصلاح مي‌كند:

آئين‌نامه مترجمين رسمي نظر به فقره 7 از ماده 9 قانون ثبت شركت‌ها مصوب 11 خرداد 1310 و به [...ادامه]

مرده‌شويخانه و گورستان

مبارزه با بيماري مشمشه اين آئيننامه كه براي جلوگيري از شيوع بيماري مشمشه و مبارزه با آن در تعقيب قانون [...ادامه]

اصلاح بند (هـ) ماده 51 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي

- در موقع پاكنويس ماده 107 آئيننامه اجراي مفاد اسناد رسمي كه در مجله شماره [...ادامه]

درآمد صندوق الف نظر به ماده 57 قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24/4/18 مواد زير را مقرر مي‌دارد:

درآمد صندوق ب نظر به ماده (57) قانون تصفيه امور ورشكستگي مصوب 24 تيرماه 1318 مواد زير را مقرر مي‌دارد:

آئين‌نامه دلالان معاملات ملكي نظر به ماده 12 قانون دلالان مصوب 8 اسفند ماه 1317 و ماده دوم تصويبنامه شماره [...ادامه]

ماده 108 آئين‌نامه اجراء به شرح زير اصلاح مي‌شود:

قانون ثبت احوال مصوب ارديبهشت ماه 1319

نظر به ماده 13 قانون مصوب اول مرداد 1309 راجع به محاكمات جنائي مقرر مي‌شود

بخشنامه پيرو آگهي مورخ شنبه 11 اسفند 1318 متضمن نتيجه اجمالي سرشماري تهران اداره كل [...ادامه]

آگهي به موجب ابلاغ وزارت دادگستري اداره تصفيه از چهارم فروردين ماه 1319 در شهرستان [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستان‌ها در فرهنگستان ايران براي اصطلاحات فوتبال برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب واقع گرديده است كه [...ادامه]

بخشنامه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستان‌ها در فرهنگستان به جاي مصادره Rèquisition واژه (بازگيري) و به‌جاي بالكن Balcon (بالكانه) اختيار [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها  در فرهنگستان براي پنجاه واژه پزشكي برابرهائي اختيار و مورد تصويب واقع گرديده است كه در [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي 37 واژه طبيعي راجع به جانورشناسي و سنگ‌شناسي و گياه‌شناسي برابرهائي اختيار نموده [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد از تاريخ اول ارديبهشت 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم باشد دادگاه‌ها و [...ادامه]

آگهيدادگاه بخش زرند كرمان از تاريخ 16/10/1318 رسماً افتتاح گرديده است.

-دادگاه بخش سقز از چهارم فروردين ماه 1319 رسماً افتتاح شده است.

بخشنامه به عموم دادگاهها و دادسراها و ساير مقامات دادگسترياز نظر حسن اجراي قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد:

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي 45 واژه از اصطلاحات فيزيك برابرهائي انتخاب و مورد تصويب واقع گرديده كه [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد از تاريخ اول ارديبهشت 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم باشد دادگاهها و [...ادامه]

- وزارت دادگستري براي استحكام معاملات طبق ماده 47 قانون ثبت به‌اطلاع عموم اهالي مشكين‌شهر [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها نام بانك فلاحتي و صنعتي ايران به بانك كشاورزي و پيشه و هنر تبديل [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد از تاريخ پانزدهم ارديبهشت ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها، [...ادامه]

- بشرويه تابع حوزه قضائي طبس (گلشن) مي‌باشد.

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها طبق گزارش رسيده بعضي از دادسراهاي استان و شهرستان در فرستادن برگهاي سجل كيفري [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي 20 واژه طبيعي برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب واقع گرديده [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها طبق ماده (50) قانون تصفيه بايد در ظرف هشت ماه از تاريخ اعلام حكم، [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي چهل ويك واژه طبيعي برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب واقع [...ادامه]

به بخشنامه همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي 38 واژه از اصطلاحات پزشكي و استخوان‌شناسي برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب [...ادامه]

بخشنامه به همه دادگاههاي استان و شهرستان از قرار معلوم بعضي از دادگاهها مدلول ماده 23 قانون كارشناسي رسمي [...ادامه]

بخشنامه به رؤساي دادگاهها و دوائر تابعه وزارت دادگستري چون دوره چهارم آموزشگاه قضائي افتتاح مي‌شود اگر بين خدمتگزاران تابعه دون پايه قراردادي [...ادامه]

آگهي وزارت دادگستري براي استحكام معاملات طبق ماده 47 قانون دفتر اسناد رسمي به اطلاع [...ادامه]

- از اين تاريخ امور قضائي قراء: ديزين ـ سادات محله ـ نوشهر ـ خالكياسر [...ادامه]

- براي استحكام معاملات طبق ماده 47 قانون ثبت به اطلاع عموم اهالي شهر زابل [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ 15 تيرماه جاري هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و [...ادامه]

نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ پانزدهم تيرماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و [...ادامه]

نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ اول مرداد ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاه [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ اول مرداد هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و دادسراي [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ اول مرداد ماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ اول مرداد ماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها از فرهنگستان براي 37 واژه عربي برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب پيشگاه مبارك ملوكانه واقع [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ 15 مرداد 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم گردد كليه دادگاهها [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها فرهنگستان براي 31 واژه پزشكي برابرهائي برگزيده و مورد تصويب واقع گرديده كه در پائين درج:  1ـ [...ادامه]

بخشنامه به همه دادگاهها و دادسراهاي مركز و شهرستانها چون نام و نام خانوادگي غيرفارسي محكومين كه در برگ‌هاي سجل كيفري شماره يك [...ادامه]

نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ بيستم مرداد 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود عموم دادگاهها [...ادامه]

نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ 20 مرداد 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي 57 تركيب تازه برابر‌هائي برگزيده شده و مورد تصويب واقع گرديده است كه [...ادامه]

نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ اول شهريور 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي لازم شود عموم دادگاهها [...ادامه]

نظر به ماده اول قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از دهم شهريور ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و [...ادامه]

آگهي وزارت دادگستري براي استحكام معاملات بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك [...ادامه]

بخشنامه وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از اول مهرماه 1319 [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستان در فرهنگستان براي چهل ويك واژه از اصلاحات دادگستري برابرهائي برگزيده شده و مورد تصويب واقع [...ادامه]

بخشنامه به تمام دادگاهها و دادسراهاي استان چون دواير زندان مراكز استان علاوه بر نگاهداري زندانيان مركز استان هميشه عده زيادي [...ادامه]

- نظر به ماده 13 اصلاحي قانون استخدام دادرسان پرسشهائي راجع به‌مسائل حقوقي در مجموعه [...ادامه]

بخشنامه به همه آقايان دادرسان دادگستري به مقتضاي ماده 13 قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام قضات مصوب 11 [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ دهم مهرماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي در شهرستان كرمانشاهان لازم [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول مهرماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان مهاباد [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول آبان ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود كليه دادگاهها و [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول آبان ماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي لازم شود كليه [...ادامه]

آگهي وزارت دادگستري براي استحكام معاملات طبق ماده 47 قانون ثبت به‌اطلاع عموم اهالي قصبه [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها فرهنگستان ايران براي چهل واژه عربي برابرهائي فارسي برگزيده و مورد تصويب واقع شده است كه [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد از تاريخ دهم آبانماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي در شهرستان كرمان لازم [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ دهم آبانماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان بيرجند لازم [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ دهم آبانماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي در شهرستان كاشان لازم [...ادامه]

بخشنامه به همه دوائر و دادگاههاي مركز و شهرستانها در فرهنگستان براي پنجاه ويك واژه هواشناسي به شرح زير برابرهاي فارسي برگزيده شده و مورد [...ادامه]

- قريه نمكه از قراء همجوار دهستان بالا رستاق هزارجريب ضميمه حوزه قضائي بهشهر [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ پانزدهم آبانماه 1319 هر وقت رجوع به كارشناسي در شهرستان خرم‌آباد لازم [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ 15 آبانماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان بروجرد لازم [...ادامه]

آگهي پيرو شماره 3056 ـ 5145 ـ 28/2/1314 راجعه به الزامي بودن ثبت معاملات مندرجه [...ادامه]

نظر به اختيار حاصله از ماده 12 قانون مأمورين صلح مصوب بيست‌وچهارم تير و پنجم مرداد ماه 1309 مواد ذيل را مقرر مي‌دارد:

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول آذرماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي لازم شود كليه دادگاهها [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول آذرماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان اصفهان لازم [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول دي ماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان رضائيه [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول دي ماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان بابل [...ادامه]

آگهي دادگاه استان هشتم از تاريخ اول دي ماه 1319 تشكيل و دادگاه [...ادامه]

- وزارت دادگستري براي استحكام معاملات طبق ماده 47 قانون ثبت آگاهي مي‌دهد كه از [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسان مقرر مي‌دارد: از تاريخ بيستم ديماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي در شهرستان زنجام لازم [...ادامه]

چهل فقره اصطلاح روانشناسي و آمار 1ـ آزماينده مجرب ـ كسي كه تجربه به عمل مي‌آورد 2ـ آزموده مجرب ‌ـ چيزي كه در آن موضوع [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد: از تاريخ اول بهمن ماه 1319 هر موقع رجوع به كارشناس در شهرستان قوچان [...ادامه]

وزارت دادگستري نظر به ماده 1 قانون كارشناسي مقرر مي‌دارد : از تاريخ اول بهمن ماه 1309 هر موقع رجوع به كارشناس لازم شود دادگاهها [...ادامه]

- در دويست ويكمين جلسه همگاني فرهنگستان ايران دو واژه زير اختيار شده و مورد [...ادامه]

آگهي در پيرو آگهي سابق لزوماً يادآوري مي‌شود چون قوانين و آئيننامه‌ها و مقررات مربوط [...ادامه]

بخشنامه از تاريخ اول آذر 1319 دادگاه بخش بندرعباس از استان هفتم جدا و جزء [...ادامه]

- از تاريخ اول اسفند 1319 هر موقع رجوع به كارشناسي لازم شود دادگاهها و [...ادامه]

بخشنامه به تمام دادگاههاي شهرستان و استان‌ها برطبق ماده 128 آئين‌دادرسي كه مفاد آن به موجب ماده 513 در دادگاه‌هاي استان [...ادامه]

بخشنامه به آقايان دادستانهاي شهرستان‌ها و استانها آقايان دادستانها از عنوان و حق نظارتي كه بر طبق آئين‌دادرسي كيفر و قوانين [...ادامه]

بخشنامه به تمام وكلاء دادگستريهاي مركز و شهرستانها و استانها چون در اغلب موارد جلسات دادگاهها به علت مسافرت يا كسالت وكيل يا عنوان [...ادامه]

بخشنامه به دادسراهاي استان و شهرستانها چون در نظر است آئين‌نامه سجل كيفري در استانهاي 3 و 4 و 5 [...ادامه]

آگهي وزارت دادگستري براي استحكام معاملات بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك [...ادامه]

آئيننامه قانون اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه مصوب 27 اسفندماه 1317

آگهي بخش صفي‌آباد و توابع آن از حوزه قضائي قوچان منتزع و جزء حوزه قضائي [...ادامه]


روابط زیرمجموعه