عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:20994
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1396/1/20
  • تعداد مواد:73
  • دستگاه مجری:[كليه دستگاههاي اجرايي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي اسلامي در تاریخ 1395/11/10
مصوبه‌‌ شوراي نگهبان در تاریخ 1395/11/27
شماره: 1054
1396/01/16
جناب آقاي محمدسينجلي جاسبي
رئيس هيأت مديره و مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور
با توجه به انقضاي مهلت مقرر در ماده «1» قانون مدني و در اجراي مفاد تبصره ماده «1» قانون مذكور، يك نسخه تصوير «قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور» براي درج در روزنامه رسمي ارسال مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني
شماره: 32/96683
1395/12/01
حجت الاسلام والمسلمين جناب آقاي دكتر حسن روحاني
رياست محترم جمهوري اسلامي ايران
عطف به نامه شماره 220/10/52412 مورخ 4/8/1394 در اجراي اصل يكصد و بيست و سوم(123) قانون اساسي جمهوري ‌اسلامي ‌ايران قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور كه با عنوان لايحه به مجلس شوراي اسلامي تقديم گرديده بود، با تصويب در جلسه علني روز يكشنبه مورخ 10/11/1395 و تأييد شوراي محترم نگهبان، به پيوست ابلاغ مي‌گردد.
رئيس مجلس شوراي اسلامي ـ علي لاريجاني

قانون احكام دائمي برنامه‌هاي توسعه كشور

ماده1ـ دانشگاهها، مراكز و مؤسسات آموزش عالي و پژوهشي و فرهنگستان‏ها و پارکهاي علم و فناوري كه [...ادامه]

ماده2ـ الف ـ دانشگاههاي كشور، حسب مورد به تشخيص وزارتخانه‌هاي علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان [...ادامه]

ماده3ـ به‌منظور فراهم نمودن شرايط رقابتي و افزايش كارآمدي بيمه‌هاي بازنشستگي و جلوگيري از ايجاد هرگونه انحصار [...ادامه]

ماده4ـ كليه اتباع خارجي مقيم كشور موظف به دارا بودن بيمه‌نامه براي پوشش حوادث و بيماري‌هاي احتمالي [...ادامه]

ماده 5 ـ به‌منظور برقراري بيمه تكميلي بازنشستگي، صندوق‌هاي بيمه اجتماعي مجازند نسبت به افتتاح حسابهاي انفرادي شخصي جهت [...ادامه]

ماده 6 ـ الف ـ كاركنان تحت پوشش صندوق‌هاي بازنشستگي مي‌توانند در صورت انتقال به ساير دستگاهها يا بازخريدي، [...ادامه]

ماده7ـ شوراي عالي سلامت و امنيت غذايي با وظايف و تركيب زير تشکيل مي‌شود: الف [...ادامه]

ماده8 ـ عقد قرارداد و هرگونه پرداخت مازاد بر تعرفه تعيين‌شده براي آن‌دسته از خدمات تشخيصي، بهداشتي و [...ادامه]

ماده9ـ الف ـ شوراي عالي بيمه سلامت کشور مكلف است هر ساله قبل از تصويب بودجه سال [...ادامه]

ماده10ـ به‌منظور يكپارچه‌سازي، ساماندهي و رفع موازي‌كاري در نظام آماري كشور: الف ـ مركز آمار [...ادامه]

ماده11ـ فعاليت‌هاي مرتبط با نقشه‌برداري و اطلاعات مكاني، عكسبرداري هوايي، تهيه و توليد نقشه‌هاي پوششي و شهري [...ادامه]

ماده12ـ الف ـ صدر ماده(11) قانون بهبود مستمر محيط كسب و كار(مصوب 16/11/1390) به اين شرح اصلاح [...ادامه]

ماده13ـ به‌منظور تقويت و ساماندهي تشكلهاي خصوصي و تعاوني و كمك به انجام وظايف قانوني، موضوع بند [...ادامه]

ماده14ـ به‌منظور تنظيم تعهدات ارزي كشور، دستگاههاي اجرائي ملزم به رعايت موارد زير مي‌باشند: الف [...ادامه]

ماده15ـ به شركتهاي دولتي و شهرداري‏ها اجازه داده مي‌شود در راستاي تأمين منابع ارزي طرحهاي سرمايه‌گذاري خود، [...ادامه]

ماده16ـ صندوق توسعه ملي كه در اين ماده «صندوق» ناميده مي‌شود با هدف تبديل بخشي از عوايد [...ادامه]

ماده17ـ فعاليت حساب ذخيره ارزي حاصل از عوايد نفت با شرايط زير تداوم مي‌يابد: الف [...ادامه]

ماده18ـ سقف سهم مشارکت طرف خارجي از تأسيس بانک ايراني با رعايت قانون اجراي سياست‌‌هاي کلي اصل [...ادامه]

ماده19ـ تركيب مجمع عمومي بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران عبارت است از: الف ـ رئيس [...ادامه]

ماده20ـ الف ـ كليه دستگاههاي موضوع بند(الف) ماده(12) قانون پولي و بانكي كشور مصوب 18/4/1351 كه تاكنون [...ادامه]

ماده21ـ اداره امور بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران بر اساس قانون پولي و بانکي کشور و اصلاحات [...ادامه]

ماده22ـ متن زير به ماده(66) قانون امور گمركي مصوب 22/8/1390 الحاق مي‌گردد: برقراري موانع غيرتعرفه‌اي [...ادامه]

ماده23ـ الف ـ هرگونه وضع ماليات يا عوارض براي صادرات كالاهاي مجاز و غيريارانه‌اي و جلوگيري از [...ادامه]

ماده24ـ تشكيل گروه اقتصادي با منافع مشترك با مشاركت دو يا چند شخص حقيقي و حقوقي به‌منظور [...ادامه]

ماده25ـ الف ـ اداره امور بيمه مركزي جمهوري اسلامي ايران براساس قانون تأسيس بيمه مركزي ايران و [...ادامه]

ماده26ـ هرگونه احداث مستحدثات جديد، تملك، جابه‌جايي، صدور سند و تغيير كاربري اراضي در محدوده ايمني نيروگاهها [...ادامه]

ماده27ـ به‌منظور مديريت جامع (به‌هم‌پيوسته) و توسعه پايدار منابع آب در كشور، وزارت نيرو مکلف است: [...ادامه]

ماده28ـ به‌منظور رفع تصرف از اراضي دولتي، ملي و وقفي، سازمان جنگلها، مراتع و آبخيزداري كشور، سازمان [...ادامه]

ماده29ـ الف ـ بهره‌برداري از جنگلها به پيشنهاد بالاترين مقام دستگاه اجرائي ذي‌ربط و در چهارچوب مصوبات [...ادامه]

ماده30ـ الف ـ به منظور تأمين منابع مورد نياز جهت توسعه و نگهداري و بهره‌برداري امور حمل‌ونقل [...ادامه]

ماده31ـ الف ـ شوراي برنامه‌ريزي و توسعه استان در اجراي وظايف محوله كه در قوانين و دستورالعمل‌ها [...ادامه]

ماده32ـ به‌منظور استقرار نظام راهبري توسعه سرزمين و نظارت بر اجراي آن «شوراي‌عالي آمايش سرزمين» با مسؤوليت [...ادامه]

ماده33ـ در زمان صلح با تأييد ستاد كل نيروهاي مسلح، قسمتي از نياز دولت، شهرداري‌ها، دهياري‌ها، نهادهاي [...ادامه]

ماده34ـ دولت موظف است به‌منظور افزايش كارآمدي و اثربخشي طرحهاي تملك دارايي‌هاي سرمايه‌اي با رعايت قانون نحوه [...ادامه]

ماده35ـ دستگاههاي اجرائي درصورت نياز به يگان حفاظت مكلفند پس از كسب موافقت و مجوز ستاد كل [...ادامه]

ماده36ـ به‌منظور ارتقاي جايگاه بازار سرمايه در اقتصاد کشور و ساماندهي بازار متشکل اوراق بهادار اقدامات زير [...ادامه]

ماده37ـ به‌منظور زنده و نمايان نگهداشتن مباني اسلام ناب محمدي(ص) و انديشه ديني، سياسي و فرهنگي و [...ادامه]

ماده38ـ الف ـ قوه قضائيه مکلف است نسبت به تنقيح، اصلاح و رفع خلأهاي قوانين قضائي با [...ادامه]

ماده39ـ الف ـ وزارت امور اقتصادي و دارايي (سازمان امور مالياتي کشور) براي ورود ماشين‌آلات و تجهيزات [...ادامه]

ماده40ـ منابع بودجه عمومي دولت اعم از درآمدهاي عمومي، واگذاري دارايي‌هاي سرمايه‌اي و مالي و درآمدهاي اختصاصي [...ادامه]

ماده41ـ اشخاص حقوقي خارجي مقيم خارج از ايران با معرفي بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران و موافقت [...ادامه]

ماده42ـ واردات تجاري هر نوع کالا به کشور صرفاً از مبادي و مرزهاي رسمي کشور مجاز است [...ادامه]

ماده43ـ چاپ و انتشار ايران‌چک بانک مرکزي جمهوري اسلامي ايران تحت نظارت هيأت نظارت اندوخته اسکناس موضوع [...ادامه]

ماده44ـ واگذاري اراضي ملي و دولتي براي طرحهاي صنعتي که با تأييد دستگاه صادرکننده مجوز، امکان استقرار [...ادامه]

ماده45ـ الف ـ سود و زيان ناشي از تسعير دارايي‌‌ها و بدهيهاي ارزي بانک توسعه صادرات ايران، [...ادامه]

ماده46 ـ الف ـ به‌منظور افزايش توان دفاعي کشور در تراز قدرت منطقه‌اي و تأمين منافع و امنيت [...ادامه]

ماده47ـ قانون جامع خدمات‌رساني به ايثارگران مصوب 2/10/1391 و اصلاحات بعدي آن دائمي مي‌شود.

ماده48ـ به‌منظور ايجاد سازوكارهاي تأمين منابع مالي پايدار براي توسعه زيرساخت و ناوگان حمل و نقل كشور [...ادامه]

ماده49ـ به‌منظور تعميق ارزشها، باورها و فرهنگ مبتني بر هويت اسلامي و ترويج سيره و سنت اهل‌بيت(ع) [...ادامه]

ماده50 ـ دولت مجاز است سامانه تداركات الكترونيكي دولت را براي اجراي تمام مراحل انواع معاملات وزارتخانه‌ها و [...ادامه]

ماده51 ـ به‌منظور تحقق مرجعيت علمي، افزايش سهم پژوهشي از توليد ناخالص داخلي و مصرف بهينه منابع، گسترش [...ادامه]

ماده52 ـ بانك مركزي جمهوري اسلامي ايران مكلف است جهت توسعه اشتغال خرد و خانگي مددجويان تحت پوشش [...ادامه]

ماده53 ـ به‌منظور ارتقاي ايمني و كيفيت خدمات حمل و نقل هوايي، ناوبري هوايي و فرودگاهي: [...ادامه]

ماده54 ـ در راستاي حمايت از استقرار صنايع در شهرکها و نواحي صنعتي و رقابت‌پذيري توليدات صنعتي و [...ادامه]

ماده55 ـ به وزارت امورخارجه اجازه داده مي‌شود درآمدهاي حاصل از خدمات كنسولي را به حساب درآمد اختصاصي [...ادامه]

ماده56 ـ به وزارت راه و شهرسازي اجازه داده مي‌شود در محدوده شهرها نسبت به جابه‌جايي خطوط ريلي [...ادامه]

ماده57 ـ الف ـ به‌منظور بسط و گسترش هرچه بيشتر عدالت اجتماعي در جامعه، كاهش فقر و نابرابري، [...ادامه]

ماده58 ـ دولت مكلف است نسبت به رعايت اصول پدافند غيرعامل در مطالعه، طراحي و اجراي طرحهاي [...ادامه]

ماده59 ـ وزارت جهاد كشاورزي مكلف است به‌منظور توانمندسازي توليدكنندگان و ايجاد بستر مناسب انتقال دانش و يافته‌هاي [...ادامه]

ماده60 ـ به‌منظور حمايت از بخش كشاورزي، پايداري توليد، توسعه صادرات و رقابت‌پذيري و كاهش قيمت تمام‌شده و [...ادامه]

ماده61 ـ به‌منظور حفظ ظرفيت توليد و نيل به خودكفايي در توليد محصولات اساسي كشاورزي و دامي از [...ادامه]

ماده62 ـ كليه معاملات راجع به اموال غيرمنقول ثبت‌شده مانند بيع، صلح، اجاره، رهن و نيز وعده يا [...ادامه]

ماده63 ـ به وزارتخانه‌هاي بهداشت، درمان و آموزش پزشكي و علوم، تحقيقات و فناوري، دانشگاهها و مؤسسات و [...ادامه]

ماده64 ـ تمامي معاملات و قراردادهاي خارجي دولتي كه بيش از ده ميليون (10.000.000) دلار باشد با رعايت [...ادامه]

ماده65 ـ به‌منظور ساماندهي مناطق آزاد و ويژه اقتصادي و ايفاي نقش مؤثر آنها در تحقق اهداف سند [...ادامه]

ماده66 ـ به‌منظور تأمين منابع لازم براي انجام هزينه‌هاي مديريت سوخت مصرف‌شده و پسماندهاي حاصل از فعاليت، برچينش [...ادامه]

ماده67 ـ در راستاي اصلاح نظام اداري کشور، همه تکاليف و مجوزهاي قانوني دريافت‌وجه براي ارائه اطلاعات و [...ادامه]

ماده68 ـ در اجراي سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع افزايش توان مقاومت و كاهش آسيب‌پذيري اقتصاد كشور و [...ادامه]

ماده69 ـ به‌منظور تحقق سياست‌هاي كلي اقتصاد مقاومتي موضوع توسعه درون‌زا، ارتقاي توان توليد ملي، اقتصاد دانش‌بنيان و [...ادامه]

ماده70ـ مجموع تغييرات طرحهاي تفصيلي براي موضوع ماده(5) قانون تأسيس شوراي‌عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 22/12/1351 [...ادامه]

ماده71ـ کليه تصويب‎نامه‎ها، بخشنامه‎ها، دستورالعمل‌ها و همچنين تصميمات و مصوبات هيأتهاي امناء و مراجع و مقامات اجرائي [...ادامه]

ماده72ـ باتوجه به اهميت و ضرورت مرمت بناهاي تاريخي و فرهنگي و احياي بافتهاي ارزشمند کشور، به [...ادامه]

ماده73ـ اين قانون پس از انقضاي قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوري اسلامي ايران لازم‌الاجراء است. [...ادامه]

[امضاء] قانون فوق مشتمل بر هفتاد و سه ماده و صد تبصره در جلسه علني روز يكشنبه [...ادامه]


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه