عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:16911
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1311/6/15
  • تعداد مواد:7
  • دستگاه مجری:[وزارت ماليه]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌قانون اصلاح قانون ماليات راه

« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌وزارت جليله ماليه


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه