عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 3 ـ

اشياء ذيل در ورود و صدور از تأديه عوارض راه معاف خواهند بود:
‌الف ـ وسائط نقليه.
ب ـ آنچه به موجب بند دوم قانون مصوب ليله اول اسفند 1307 از پرداخت حقوق گمركي معاف است.
ج ـ مكاتيب و مراسلات و مجلات.
‌د ـ اسباب سفر مسافرين.
ه ـ اشياء متعلق به اشخاص يا شركتهايي كه به موجب امتيازنامه از حقوق گمركي و ساير عوارض و مالياتها معافند.
‌و ـ نهال اشجار و نهال گل.
‌ز ـ مرواريد به موجب قانون بيست و دوم ارديبهشت 1311.


روابــــط صریـــــــــح