عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 5 ـ

اشياء ذيل در موقع صدور از عوارض راه معافند:
‌الف ـ ترياك بر طبق مقررات قانون انحصار دولتي ترياك مصوب 26تيرماه 1307.
ب ـ شلتوك ـ برنج ـ گندم و جو (‌مطابق قانون 9 شهريور 1309) آرد ـ گل سرخ (‌اكسيد دوفر).
ج ـ ساروج و گچ و آهك و غيره مطابق قانون 27 آذر 1305.


روابــــط صریـــــــــح