عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1311

قانون اجازه اجراي لوايح پيشنهادي وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون پارلماني قوانين عدليه« مصوب 30 فروردين ماه 1311 شمسي » وزارت جليله عدليه

قانون راجع به تأمين مدعي به از طرف مدعي‌العموم ديوان جزاي عمال دولت نظر به اختيار حاصله از جزء اول ماده واحده مصوبه سي‌ام آبان ماه 1308 ماده ذيل [...ادامه]

قانون بودجه يك‌ساله يك هزار و سيصد و يازده شمسي مجلس شوراي ملي« مصوب 23 فروردين ماه 1311 شمسي »

قانون تجارت« ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »

‌قانون راجع به دعاوي بين اشخاص و اداره اوقاف« ‌مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »

‌قانون راجع به انكار زوجيت « ‌مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) » ‌وزارت جليله عدليه [...ادامه]

‌قانون راجع به تركه اتباع خارجه‌« مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه)»

‌قانون اجازه معافيت ادوات و مصالح دفع ملخ از حقوق و عوارض گمركي و ساير مالياتها‌« مصوب 6 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به اسلحه و مهمات جنگي « ‌مصوب 3 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله جنگ [...ادامه]

‌قانون اجازه انتخاب محصلين ايراني امريكا جزو صدي بيست محصلين اعزامي « ‌مصوب 10 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه [...ادامه]

‌‌قانون بازخريد مستمريات« مصوب 18 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

قانون راجع به قاچاق عوارض بلدي « ‌مصوب 20 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) » وزارت جليله عدليه [...ادامه]

‌ قانون آزادي ورود و صدور مرواريد و معافيت آن از پرداخت حقوق و عوارض« مصوب 22 ارديبهشت ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله ماليه

قانون اجازه مبادله قرارداد راجع به انحلال اداره تلگرافي هند و اروپ در ايران « ‌مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله پست و تلگراف و تلفن [...ادامه]

‌قانون اصلاح اصول محاكمات جزايي« ‌مصوب 10 خرداد ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »

‌قانون اجازه تبديل علاقه آب و خاكي آقاي قوام در شيراز با رقبات خالصه دولت در نقاط ديگر« ‌مصوب 17 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه مبادله قرارداد تعيين خط سرحدي ايران و تركيه« ‌مصوب 5 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله امورخارجه

‌قانون اعتبار براي مصارف مربوطه به اصلاحات انبار غله طهران« ‌مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت ماليه

‌قانون اعطاي امتياز استخراج ذغال‌سنگ اطراف شهر تبريز به آقاي مسعودخان عدل« ‌مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي »

‌قانون اصلاح مواد اول و پنجم فصل هفدهم قانون بودجه 1311 مملكتي« ‌مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

‌قانون اعتبار براي خريد قايق خودرو جهت گمرك بندر پهلوي« ‌مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه مبادله عهدنامه حكميت و اصلاح و تسويه قضايي اختلافات بين ايران و تركيه« مصوب 24 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله امورخارجه

‌قانون راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود‌« مصوب 31 خرداد ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت و تجارت و بحرپيمايي منعقده بين دولتين ايران و نروژ« ‌مصوب 17 خرداد ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله امورخارجه

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد تعاون مالي« ‌مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي امداد و اساسنامه اتحاد بين‌المللي امداد« ‌مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »

قانون اصلاح قانون انحصار تجارت خارجي « مصوب 19 تيرماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه فروش املاك خالصه واقعه در اطراف پل‌ذهاب براي ده‌نشين كردن طوايف آن حدود« ‌مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به مقررات قرارداد بين‌المللي راجع به تحديد ساخت و تنظيم توزيع ادويه مخدره« ‌مصوب 14 تير ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله امور خارجه

‌قانون اصلاح بودجه 1311 اداره كل فلاحت« ‌مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » ‌اداره محترم كل فلاحت

‌قانون اعتبار جهت دائر داشتن انبار دولتي غله طهران« ‌مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اعتبار براي استخدام نفرات امنيه جهت اجراييات وزارت ماليه« ‌مصوب 28 تير ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه استخدام مسيو مارسل اميل‌روژ تبعه فرانسه براي راندن كشتي صحي بنادر جنوب« ‌مصوب 4 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله داخله

‌قانون اصلاح قانون انحصار دولتي ترياك« ‌مصوب 4 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

قانون راجع به عوائد اضافي ثبت اسناد در سال 1311« مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه پرداخت تعهدات و ديون سنوات قبل وزارت خارجه« مصوب 11 مرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله امورخارجه

قانون اصلاح ماده هفتم قانون متمم قانون مميزي« ‌مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه طبع و تهيه يك صد و بيست و پنج ميليون ريال اسكناس اضافي به عنوان ذخيره« ‌مصوب 11 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اصلاح بودجه سال 1311 قسمت جنگلباني« ‌مصوب 18 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌‌وزارت جليله ماليه

قانون اجازه استقراض سي و پنج ميليون ريال به مؤسسه انحصار دخانيات براي سرمايه انتفاعي و مصارف مقدماتي« ‌مصوب 18 امرداد ماه 1311 شمسي » ‌وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه استخدام سه نفر كارگر متخصص چيني« ‌مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » اداره محترمه كل فلاحت

‌‌قانون هشتاد هزار ليره اعتبار اضافي براي مصارف مربوطه به طبع اسكناس و ضرب پول جديد« مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » ‌‌وزارت جليله ماليه

‌قانون يك صد و هشتاد هزار ريال اعتبار براي مخارج تبديل املاك و علاقه اشخاص با املاك دولتي« ‌مصوب 25 مرداد ماه 1311 شمسي » ‌‌‌وزارت جليله ماليه

‌ قانون اصلاح بودجه سال 1311 اداره كل صناعت در قسمت زري‌بافي« ‌مصوب اول شهريور ماه 1311 شمسي »

‌تصميم قانوني راجع به آقاي اسمعيل خان قشقايي و ناصرخان قشقايي « ‌مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌مجلس شوراي ملي اجازه مي‌دهد كه آقايان اسمعيل [...ادامه]

‌قانون اعتبار جهت مرمت عمارت و تكميل اثاثيه سفارت مسكو و قنسولگري‌هاي خاك شوروي« ‌مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌‌وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به اعتبار انعام وزارت امور خارجه« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌وزارت امورخارجه

‌قانون اصلاح قانون ماليات راه« مصوب 8 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه پرداخت پنج هزار ريال شهريه به اولاد مرحوم ميرزا حسنخان مستوفي« ‌مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »

‌قانون تفريغ بودجه سال 1309 مجلس شوراي ملي« ‌مصوب 15 شهريور ماه 1311 شمسي »

‌قانون اصلاح ماده اول بودجه 1311 وزارت ماليه در قسمت اداره گمركات« مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون شش ميليون و ششصد هزار ريال اعتبار بابت خريد لوازم و مصالح اضافي راه‌آهن جنوب« ‌مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه استخدام دو نفر معلم از اتباع فرانسه براي اصلاح و تكميل مدارس عاليه « ‌مصوب 22 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع [...ادامه]

‌قانون اعتبار اضافي براي تكميل قواي امنيه سرحد سيستان« ‌مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

قانون اجازه تمديد قرارداد استخدام دكتر ملچارسكي مدير فني و معلم مدرسه دندانسازي« ‌مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي »

قانون اعتبار اضافي جهت مخارج مربوطه به كارخانه سيمان‌سازي« ‌مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه واگذاري قراء خالصه اطراف كرج به عنوان اجاره به مؤسسه قندسازي كرج« ‌مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون تمديد مدت اعتبار قانوني پول قران و تعيين تكليف پولهاي نيكل سابق« مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اعتبار جهت تهيه جنس براي خوزستان و بنادر جنوب و دادن قرض جنسي و اصلاحات بلدي در نقاط مزبوره« ‌مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

‌قانون رفع اختلافات صنفي « ‌مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه [...ادامه]

‌قانون اصلاح قسمتي از مواد قانون استخدام كشوري« ‌مصوب 29 شهريور ماه 1311 شمسي »

‌قانون يك صد و پنجاه هزار ريال اعتبار براي امتداد تونلهاي معدن شمشك« مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »

‌قانون اعتبار اضافي براي مخارج عمران و تخت‌قاپو كردن عشاير« ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »

‌قانون يك صد و سي و پنج هزار پهلوي اعتبار اضافي براي مخارج مربوطه به بحريه« ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »

‌قانون معافيت قسمتي از وسايط نقليه بلدي و مريضخانه‌ها و شير و خورشيد سرخ از تأديه حق‌الثبت« ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه استخدام شش نفر معلمين فرانسوي براي اصلاح و تكميل مدارس متوسطه« ‌مصوب 5 مهر ماه 1311 شمسي »

‌قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزايي« ‌مصوب 12 مهر ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »

‌قانون اجازه پرداخت ديون معوقه اداره احصاييه و سجل احوال« ‌مصوب 21 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به مخارج مربوطه به راه‌آهن زاهدان ميرجاوه و لوله آب ميرجاوه« ‌مصوب 21 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

قانون اجازه معاوضه علاقه آب و خاكي اشخاص به خالصجات دولتي در صورت اقتضاء« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه واگذاري خالصجات واقعه در لرستان به افراد الوار كه ده‌نشين گردند« ‌مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه اجراي لوايح قانوني وزارت عدليه پس از تصويب كميسيون قوانين عدليه« ‌مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله عدليه

‌قانون اجازه معافيت اجناس وارده جهت خوزستان و بنادر جنوب از پرداخت ماليات راه و حقوق و عوارض گمركي« ‌مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اصلاح بودجه 1311 اداره كل تجارت« ‌مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه معافيت اجناس دخانيه وارده جهت مصرف شخصي نمايندگان سياسي خارجه از پرداخت حقوق انحصار« ‌مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اعتبار اضافي جهت مصارف مربوطه به دفع آفات حيواني« ‌مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به مدت قبول مدارك داوطلبان امتحان طبابت مجاز در سال 1311 « ‌مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع [...ادامه]

‌قانون اجازه پرداخت كسر بودجه 1311 مدارس ايران در بين‌النهرين« ‌مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه تجديد استخدام هرمان فري تابع آلمان براي رياست محاسبات ماليهمصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي

‌قانون راجع به مخارج بيمه و حمل و نصب ماشين آلات معدن شمشك و ساختمان كارخانه« ‌مصوب 12 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه استخدام دي لونگ‌زي تبعه دولت چين مستخدم بامبوسازي« مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » اداره كل صناعت و فلاحت

‌قانون امتياز انحصاري استخراج انتيمون انارك نايين به شركت مختلط شونمان و شركاء اصفهان « ‌مصوب 28 مهر ماه 1311 شمسي » ‌ اداره كل صناعت و فلاحت [...ادامه]

‌قانون راجع به بقاياي جرائم قاچاق ترياك« ‌مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون ده ميليون ريال اعتبار اضافي جهت ادامه عمليات ساختمان راه‌آهن جنوب و تكميل قسمتهاي موجوده« ‌مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

قانون اجازه انتقال قسمتي از اعتبار عمل معادن قراجه‌داغ منظوره در بودجه 1311 مملكتي به بودجه اداره صناعت« ‌مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اصلاح مواد 3 و 4 قانون دخانيات« ‌مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي »

قانون اجازه پرداخت ديون و تعهدات اداره تشكيلات نظميه« ‌مصوب 5 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

قانون اصلاح بودجه سال 1311 وزارت معارف« ‌مصوب 19 آبان ماه 1311 شمسي »

‌قانون اصلاح بودجه 1311 وزارت داخله« ‌مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه پرداخت كسر اعتبار بودجه سال 1310 مدارس دولتي ايران در قفقاز« مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »

قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه منظوره در بودجه 1311 وزارت پست و تلگراف« ‌مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي »

‌قانون اصلاح فقره دوم از ماده اول بودجه 1311 تشكيلات كل نظميه« ‌مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي »

قانون اجازه پرداخت تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 صحيه كل مملكتي« ‌مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي »

‌قانون تكميل اجازه فروش اراضي و ابنيه دولتي واقعه در شهرها« ‌مصوب 3 آذر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به مخارج تعميرات محبسها و توقيفگاه‌ها« ‌مصوب 26 آبان ماه 1311 شمسي » وزارت جليله ماليه

‌تصميم قانوني راجع به تأييد تصميم دولت در موضوع الغاي امتيازنامه دارسي « ‌مصوب 10 آذر ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه مجلس شوراي ملي موافقت [...ادامه]

‌قانون اعتبار اضافي براي تكميل ساختمان راه شمشك« ‌مصوب 10 آذر ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

قانون اجازه پرداخت تفاوت قيمت جنس قشون مركز تا رأس خرمن 1312« ‌مصوب 20 آذر ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اعتبار اضافي براي تكميل مميزي« ‌مصوب 24 آذر ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به فرع بدهي مديونين بانك ايران« ‌مصوب 7 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اصلاح ماده اول قانون متمم قانون مميزي« مصوب 4 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اجازه واگذاري مراتع و اراضي دولتي واقعه در آذربايجان به خوانين و افراد شاهسون« ‌مصوب 7 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به مخارج تحصيل نود نفر محصلين فنون علمي و عملي مربوط به راه‌آهن « ‌مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌‌ وزارت جليله طرق و شوارع [...ادامه]

‌قانون تفريغ بودجه سنه مالي يك هزار و سيصد و دو مملكتي« ‌مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه پرداخت تعهدات معوقه مربوطه به حق‌العبور مراسلات و امانات پستي و حق اشتراك دفتر برن« مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون اصلاح ماده دوم قانون اجازه استخدام مهندس متخصص بطري‌سازي از ايتاليا« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌‌قانون اصلاح بودجه سال 1311 اداره كل تشكيلات نظميه« ‌مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه پرداخت سه فقره تعهدات منظوره در بودجه سال 1311 اداره فلاحت« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي »

قانون اصلاح ماده اول بودجه سال 1311 مركز وزارت عدليه« ‌مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و استوني« ‌مصوب 4 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌ وزارت جليله امورخارجه

‌قانون مجازات مستخدمين قشوني كه برخلاف حقيقت راپورت مي‌دهند« ‌مصوب 18 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله جنگ

‌قانون اجازه الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي منع استعمال گوگرد سفيد در ساخت كبريت« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله امورخارجه

‌قانون نوزده ميليون و يك صد هزار ريال اعتبار اضافي براي عمليات ساختماني و مخارج مربوطه به راه‌آهن شمال« ‌مصوب 11 دي ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه پرداخت مخارج مربوطه به سيم‌كشي از شيراز به تل خسروي« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي »

‌قانون اجازه مبادله عهدنامه‌هاي منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري تركيه« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌ وزارت جليله امورخارجه

‌قانون اجازه مبادله عهدنامه مودت منعقده بين دولتين ايران و فنلاند« ‌مصوب 13 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله امورخارجه

‌قانون يك صد ريال اعتبار اضافي براي مخارج بذر جهت الوار لرستان« ‌مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون راجع به مدت خدمت مجاني مستخدمين دون‌رتبه وزارت داخله« ‌مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » ‌ وزارت جليله داخله

‌قانون راجع به تعهدات مربوطه به انحصار تجارت خارجي« ‌مصوب 24 دي ماه 1311 شمسي » ‌ اداره كل تجارت

‌قانون اوزان و مقياسها« ‌مصوب 18 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌ اداره كل تجارت

‌قانون اجازه تجديد استخدام مسيو دكركر رييس كل گمركات براي مدت سه سال« ‌مصوب 20 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله ماليه

‌قانون تذكره« ‌مصوب 20 دي ماه 1311 شمسي » ‌‌‌ وزارت جليله داخله

- وزارت عدليه نظر به ماده 8 قانون ثبت شركتها مقرر مي‌دارد:

مقررات راجع به ماده 11 قانون استخدام قضات وزارت عدليه نظر به ماده 11 قانون استخدام قضات مصوب 28 اسفند ماه 1306 مقرر مي‌دارد: [...ادامه]

مقررات راجع به پلمپ دفاتر تجارتيوزارت عدليه نظر به ماده 11 قانون تجارت مصوب13 ارديبهشت ماه1311 مقررمي‌دارد:

مقررات راجع به حق‌الوكاله وزارت عدليه نظر به ماده 104 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 27 تيرماه 1307 مقرر مي‌دارد: [...ادامه]

مقررات راجع به ماده 19 قانون تجارتوزارت عدليه نظر به ماده 19 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت1311 مقرر مي‌دارد:

مقررات راجع به عنوان رئيس عدليه در خارج از تهران نظر به اينكه در خارج از پايتخت ادارات مختلفه دولتي و افراد مردم از نقطه نظر [...ادامه]

متحدالشكل بودن دفاتر ثبت عقد ازدواج و طلاق وزارت عدليه براي اين كه مسئله ثبت عقد و ازدواج و طلاق در دفاتر مربوطه متحدالشكل [...ادامه]

تغييرات راجع به ماده 7 نظامنامه نمره 1181/19088 ازدواج نظر به ماده سوم قانون راجع به ازدواج مصوب مرداد 1310 وزارت عدليه مقرر مي‌دارد: نظامنامه [...ادامه]

مقررات راجع به قانون اعسار و افلاس وزير عدليه نظر به ماده 27 قانون اعسار و افلاس مصوب 25 آبان ماه 1310 مقرر [...ادامه]

اصلاح اصول محاكمات جزائي  نظر به ماده 136 مكرر اصول محاكمات جزائي كه به موجب قانون دهم خردادماه 1311 راجع [...ادامه]

نظر به اختيارات حاصله از جزء اول ماده واحده مصوب 30 آبان ماه 1308 مواد ذيل تصويب و از 20 آبان ماه 1311 به موقع اجراء گذارده مي‌شود:

مجازات متخلفين از مقررات نظامنامه اساسي آبله‌كوبي مجاني وزارت داخله با موافقت و تصويب وزارت جليله عدليه نظر به ماده 276 قانون مجازات عمومي [...ادامه]

تبديل مسكوك نقره به اسكناس جديد بانك ملي ايران هيئت وزراء در جلسـه شنبه 28 اسفندماه 1310 مقررات ذيل را تصويب نمودند: [...ادامه]

صورت ريز كنتنژان واردات سال اقتصادي 1311 اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 25 اسفند ماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 2569 ـ16173 [...ادامه]

تأسيس اطاق تجارت در بندرعباس اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 6 فروردين ماه 1311 در تأييد پيشنهاد نمره 4/11 اداره [...ادامه]

تصديق صدور جواز هيئت‌وزراء در جلسه 25 اسفند ماه 1310 در تعقيب پيشنهاد نمره 15719 اداره كل تجارت مقرر [...ادامه]

خريد و فروش اسعار خارجي اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 6 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 8/62 اداره [...ادامه]

اصلاح ماده 4 تصويبنامه كنتنژان سال اقتصادي 1311 اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 24 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 5/1498 اداره [...ادامه]

مدت تعهد اسعار واردات اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 27 فروردين ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1707/207 اداره [...ادامه]

قبول درخواست (و صدور جواز) براي واردات ساليانه اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 31 فروردين 1311 نظر به اينكه تقسيم سال اقتصادي بدو [...ادامه]

اصلاح ماده 60 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 31 ارديبهشت ماه 1311 به جاي ماده 60 نظامنامه ديوان [...ادامه]

تفكيك جنگلهاي صنعتي يا غيرصنعتي اداره كل فلاحت هيئت وزراء در جلسه 31 ارديبهشت 1311 مواد ذيل را مقرر مي‌دارد: 1ـ [...ادامه]

صدور تعهد اسعار خارجي اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 24 ارديبهشت 1311 مواد ذيل را مقرر مي‌دارد: [...ادامه]

صرف‌نظر دولت از حق تملك اراضي مستحدثه ساحلي وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 14 خرداد 1311 مقرر مي‌دارند: 1ـ دولت از تعلق و [...ادامه]

جواز ورود چوب و چندل براي صدور خرما اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 11 خردادماه 1311 نظر به پيشنهاد نمره 287/5276 اداره كل [...ادامه]

استفاده از اسعار خارجي ذخيره مملكتي موجود در بانكهاي آلمان وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 18 خرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه اسعار خارجي ذخيره [...ادامه]

فوق‌العاده كسر صندوق تحويلداران و تحصيلداران و مأمورين پرداخت هيئت وزراء در جلسه 18خرداد ماه1311 مواد ذيل را راجع به فوق‌العاده كسر صندوق تحويلداران و [...ادامه]

قصبه بافق يزد جزء نقاط بد آب وهوا محسوب شود وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 21/3/1311 موافق پيشنهاد نمره 9693 وزارت ماليه قصبه [...ادامه]

اخذ حقوق و عوارض به حساب ليره طلا يا پهلوي وزارت جليله ماليه نظر بدانكه در موقعي كه اخذ حقوق و عوارض گمركي بر طبق قانون [...ادامه]

تبصره الحاقيه به ماده 73 نظامنامه ديوان محاكمات ماليه وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 18 تير ماه 1311 تبصره ذيل را براي الحاق به‌ماده [...ادامه]

اصلاحات نظامنامه ديوان محاكمات وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 18 تيره ماه 1311 تصويب نمودند فقره ج از [...ادامه]

اصلاح نظامنامه وزارت پست و تلگراف وزارت جليله پست و تلگراف و تلفون هيئت‌وزراء در جلسه 15 تيرماه 1311 در تعقيب پيشنهاد [...ادامه]

اصلاح تبصره 2 عوارض بلدي خانه‌هاي مسكوني و باغات شهري طهران وزارت جليله داخله هيئت‌وزراء در جلسه 18 تيرماه 1311 تصويب نمودند كه تبصره 2 از تصويبنامه [...ادامه]

امكنه تاريخي وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه هيئت‌وزراء در جلسه 18 تير ماه 1311 برطبق [...ادامه]

الحاق ماده ذيل به نظامنامه ديوان محاكمات ماليه وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 22 تيرماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل به‌نظامنامه ديوان محاكمات [...ادامه]

انجام تعهد اسعاري اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 25تير ماه 1311 ماده واحده ذيل را مقرر مي‌دارند: [...ادامه]

- هيئت‌وزراء در جلسه 18 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه مواد چهارگانه ذيل: [...ادامه]

ممنوع بودن خروج اسكناس به خارج از كشور وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 8 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه خروج اسكناس به [...ادامه]

اضافه حق‌العمل اسعار صادراتي وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 15 مردادماه 1311 تصويب نمودند كه هر يك از بانكهاي [...ادامه]

تعيين حدود معاملات جزئي و خيلي جزئي وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 1311 نظر به ماده 17 قانون [...ادامه]

اضافه حق‌العمل اسعار صادراتي اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد 1311 تصويب نمودند كه اداره كل تجارت [...ادامه]

تصديق ورود اجناس اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه چهارشنبه 19 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند كه: 1ـ ادارات [...ادامه]

تسهيل صدور خرما اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 29 خرداد سيصدويازده در تعقيب پيشنهاد نمره 955 ـ [...ادامه]

اضافه يك ماده بر نظامنامه محاكمات ماليه وزارت جليه ماليه هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 9 مرداد ماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل [...ادامه]

افزايش قيمت واردات اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 9 شهريور ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1075/14226 [...ادامه]

معافيت از تعهد فروش اسعار در مقابل صادرات اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 12 شهريور ماه 1311 نظر به قسمت ج ماده 7 [...ادامه]

راجع به قسمت (هـ) از ماده 7 قانون انحصار تجارت خارجي اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 12 شهريور ماه 1311 نظر به قسمت (هـ) از ماده [...ادامه]

صادركنندگان كتاب اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 1314 [...ادامه]

كنتنژان پارچه‌هاي پشمي اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 1312 ـ [...ادامه]

تصديق صدور غله و خرما اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 30 شهريور ماه 1311 در تعقيب نمره 3399 مورخه [...ادامه]

اصلاحات ذيل در نظامنامه مخارج مسافرت وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 24148 [...ادامه]

الغاء مجازات مرتكبين قاچاق وزارت جليله ماليه نظر به اينكه قانون 22 اسفند ماه 1309 به موجب ماده 11 قانون [...ادامه]

تأسيس اطاق تجارت در شهر ساوجبلاغ مكري اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه نهم مهرماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 18256 اداره [...ادامه]

راجع به معافيت تأخير تعهدات اسعار وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه 23 شهريور ماه 1311 مقرر داشتند نظر به اين [...ادامه]

الحاق يك ماده به نظامنامه ديوان محاكمات ماليه وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 30 مهرماه 1311 تصويب نمودند ماده ذيل به‌نظامنامه ديوان محاكمات [...ادامه]

اصلاح ماده 5 و 6 شرايط استخدام اختصاصي وزارت داخله و احصائيه وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 20 مهر 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 4921 وزارت داخله [...ادامه]

استفاده از مرخصي مستخدمين دون‌اشل هيئت‌وزراء در جلسه سي‌ام شهريور ماه 1311 مطابق پيشنهاد وزارت ماليه مقرر مي‌دارند كه چنانچه مستخدم [...ادامه]

تعرفه موقتي مسافرت و طبقه‌بندي مال‌التجاره راه‌آهن وزارت جليله طرق و شوارع هيئت وزراء در جلسه 4 آبان ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد [...ادامه]

قصيل خرما و اقسام نهال از خارجه بدون جواز اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 11 آبان‌ماه 1311 بنا به‌پيشنهاد نمره 1887 ـ 22684 اداره [...ادامه]

ورود اجناس از گمرك‌خانه‌هاي ساوجبلاغ مكري اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 نظر به افتتاح راه رواندوز [...ادامه]

اضافه ورودي رنگهاي تركيبي اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 25 آبان ماه 1311 در تعقيب پيشنهاد نمره 2074 ـ [...ادامه]

ترفيع دوره مدرسه صاحب منصبي پليس وزارت جليله داخله هيئت‌وزراء در جلسه 14 آبان ماه 1311 مطابق پيشنهاد نمره 5621 وزارت داخله [...ادامه]

الحاق يك ماده به نظامنامه اموال غائبين وزارت جليله عدليه هيئت وزراء در جلسه 9 آذر ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 1095 [...ادامه]

الغاء بند ثاني از ماده 122 نظامنامه گمركي وزارت جليله ماليه هيئت وزراء در جلسه 12 آذرماه 1311 مقرر فرمودند كه بند ثاني از [...ادامه]

اضافه اعتبار عليق اسب مأمورين در نقاط جنوب وزارت جليله ماليه نظر به اين كه امسال قيمت غله در بعضي از نقاط مخصوصاً نقاط [...ادامه]

تعهدات اسعاري اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 10 دي ماه 1311 اجازه مي‌دهند كه در مورد [...ادامه]

جلوگيري از ورود قاچاق چاي اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 14دي ماه 1311 مطابق پيشنهاد 2699 ـ28549 اداره كل [...ادامه]

جايزه به صادركنندگان ني قلم و روغن‌هاي نباتي اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه دهم دي ماه 1311 بنا به پيشنهاد نمره 1743/28959 [...ادامه]

راجع به تعقيب صاحبان تعهدات فروش اسعار خارجي هيئت‌وزراء در جلسه 21 دي ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 2905 ـ30159 اداره كل تجارت ماده [...ادامه]

اجناس مشمول بعضي از نمرات كنتنژان سال اقتصادي 1311 اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 12 بهمن ماه 1311 بر طبق پيشنهاد نمره 3084ـ31413 [...ادامه]

تشويق صدور برنج اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 26 بهمن ماه 1311 مطابق پيشنهاد اداره كل تجارت [...ادامه]

اشياء ممنوع‌الورودي كه در گمرك‌خانه‌ها موجود است هيئت‌وزراء در جلسه 22 بهمن ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 33415/3343 اداره كل تجارت ماده واحده [...ادامه]

جواز ورود مشروبات الكلي در مقابل تصديق صدور برنج اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه ششم اسفند ماه 1311 نظر به پيشنهاد نمره 3516/34709 [...ادامه]

اصلاحي تصويب‌نامه نمره 8056 مورخ 17/11/1311 اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه دهم اسفند ماه 1311 در تعقيب مراسله نمره 3586 و [...ادامه]

اضافه نمودن مبلغ دوميليون وپانصدهزار ريال به كنتنژان اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 13 اسفند ماه 1311 برطبق پيشنهاد نمره 50799/36123 اداره [...ادامه]

اجازه نقل و انتقال سهميه گمرك‌خانه‌هاي اجناس ورودي هيئت‌وزراء در جلسه دهم اسفند ماه 1311 اجازه دادند كه اداره كل تجارت در مواردي كه [...ادامه]

اضافه مبلغ اجناس مشمول بعضي از نمرات كنتنژان سال 1311 اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 طبق پيشنهاد نمره 8311/37081 اداره [...ادامه]

تصويبنامه هيئت وزراء راجع به جلوگيري از قاچاق اجناس ممنوع‌الورود اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 نظر به قانون جلوگيري از [...ادامه]

تصويبنامه هيئت‌وزراء راجع به وضع ماليات ساليانه از ابتداي سال وزارت جليله ماليه هيئت‌وزراء در جلسه 20 اسفند ماه 1311 برطبق پيشنهاد وزارت ماليه نظر به [...ادامه]

نظامنامه قانون ثبت اسناد و املاك نظر به مواد 4 و 5 و 7 و 8 و 14 و 16و 26 و [...ادامه]

در تكميل نظامنامه اجراء مفاد اسناد لازم‌الاجراء ماده ذيلبه عنوان ماده 85 به نظامنامه مزبور اضافه مي‌شود

نظامنامه دادن سواد نقشه املاكنظر به مقررات ماده 61 قانون ثبت وزارت عدليه مقرر مي‌دارد:

نظامنامه راجع به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت وزارت عدليه نظر به مواد 196 و 197 و 199 قانون تجارت مصوب 13 ارديبهشت 1311 [...ادامه]

نظامنامه اجراء مفاد اسناد رسمي لازم‌الاجراء وزارت عدليه

فروش اوراق رسمي و دفاتر ثبت وزارت عدليه براي تعيين قيمت و ترتيب فروش اوراق رسمي دفاتر ثبت اسناد رسمي و ازدواج [...ادامه]

مخارج مأمورين سوار و مأمورين روزمزد و فوق‌العاده نمايندگان و غيره در تعقيب متحدالمال نمره (1376 ـ 3597 ـ 15/2/1311) مواد ذيل را مقرر مي‌دارد: [...ادامه]

نظامنامه اساسي آبله‌كوبي مجاني

نظامنامه اسلحه و مهمات جنگي و مواد محترقه

نظامنامه اصلاح شده اجراي قانون دوازدهم آبان ماه 1309 راجع به حفظ آثار عتيقه ايران وزارت جليله معارف و اوقاف و صنايع مستظرفه هيئت‌وزراء در جلسه 28 آبان ماه 1311 برطبق [...ادامه]

نظامنامه اجراء قانون انحصار تجارت خارجي مصوب 19 تيرماه 1311 اداره كل تجارت هيئت‌وزراء در جلسه 15 بهمن ماه 1311 نظامنامه اجرائيه قانون انحصار تجارت خارجي [...ادامه]

ماده اول ـ نظامنامه نمره 1181/19088 مندرج در شماره 821 راجع به اجراء قانون ازدواج به طريق ذيل تغيير مي‌يابد:

نظامنامه پاداشهاي افراد و رديف افراد تشكيلات نظميه وزارت جليله داخله هيئت وزراء در جلسه چهارشنبه 10 اسفند ماه 1311 نظر به ماده 4 [...ادامه]

نظامنامه اجراي قانون اوزان و مقياسها اداره كل تجارت هيئت وزراء در جلسه 17 اسفند ماه 1311 نظامنامه اجراي قانون اوزان و [...ادامه]

به كليه دفاتر محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات در مواردي كه دوسيه امري طرف احتياج يكي از دفاتر شده و از دفتر مربوطه تقاضاي [...ادامه]

به دفاتر پاركه‌ها و محاكم بدايت و استيناف به طوري كه در مقدمه متحدالمال نمره 37472 مورخه 4/10/1309 مندرجه در شماره 632 تصريح شده [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند [...ادامه]

متحدالمال به عموم پاركه‌هاي بدايت مركز و ولايات ابلاغ مي‌شود نظر به حسن جريان امور جزائي در كليه مواردي كه به موجب ورقه اجرائيه محاكم يا [...ادامه]

متحدالمال به طوري كه از اداره محترم تشكيلات كل نظميه مملكتي اشعار مي‌دارند اغلب از شعب و [...ادامه]

متحدالمال نظر به استدعاي اهالي خبيص از خاكپاي مبارك ملوكانه ارواحنافداه در تغيير اسم بلوك و قصبه [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي بدايت مركز و ايالات و ولايات ابلاغ مي‌شود براي تسريع جريان امور ثبت اسناد و املاك مقرر مي‌دارد كه در موقعي كه براي امضاي [...ادامه]

متحدالمال به عموم محاكم و وكلاي عدليه چون از قرار معلوم بعضي از وكلاي عدليه در اغلب دعاوي مطروحه به‌ايراد مرور زمان متوسل [...ادامه]

متحدالمال از طرف وزارت ماليه چون مطابق قانون ثبت اسناد و املاك مصوب 26 اسفند ماه 1310 كه در مجله رسمي [...ادامه]

متحدالمال به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركزي و محاكم و پاركه‌هاي عدليه ولايات و ايالات ابلاغ مي‌شود: [...ادامه]

تشكيلات كل نظميه مملكتي اداره پليس نظر به موافقت وزارت جليله عدليه دستور عمومي داده مي‌شود: در مواردي كه اشخاص [...ادامه]

به كليه محاكم صلح و بدايت و استيناف طهران و ديوان جنائي و ديوان جزا و دفتر ديوانعالي تميز از قرار اطلاع حاصله دفاتر محاكم در پذيرفتن وكيل مدافع دقت لازم ننموده و اشخاصي كه [...ادامه]

به عموم محاكم مركز و ايالات و ولايات در تعقيب متحدالمال نمره 44393 مندرجه در شماره 659 مجله رسمي عدليه تأكيداً ابلاغ مي‌شود كه [...ادامه]

راجع به فوت وكلاي عدليه ولايات پاركه‌هاي ولايات و در محلهائي كه پاركه نيست امناي صلح مكلفند هرگاه يكي از وكلاء عدليه [...ادامه]

به عموم عدليه‌هاي ايالات و ولايات چون در موضوع مرخصي‌هاي سه روزه كه رؤساي عدليه به اعضاء مي‌دهند غالباً صورتهاي واصله فاقد [...ادامه]

پاركه بدايت تبريز نظر به الزامي بودن ثبت عده از معاملات در شهر تبريز و نظر به اين كه [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي استيناف نظر به اين كه در رسيدگي تميزي نسبت به احكام استينافي صادر از محاكم بدايت كه [...ادامه]

- چون وكيل عدليه كه موكل به او حق استيناف يا تميز نداده و يا جواز وكالت [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي ايالات و ولايات چون عرضحال معترضين ثبت بايد به وسيله ادارات ثبت هر محل به‌محكمه مربوطه تسليم شود و [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات از قرار معلوم بعضي از مستنطقين در رسيدگي به بعضي از دوسيه‌هاي جزائي مربوط به حوزه [...ادامه]

به محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات به طوري كه از اداره تشكيلات كل نظميه مملكتي اشعار مي‌دارند اغلب از محبوسيني كه از [...ادامه]

به عموم پاركه‌ها با آن كه يك قسمت از قانون اصول محاكمات جزائي ضمن قانون خرداد 1311 اصلاح شده [...ادامه]

به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركزي و ولايات در تعقيب ماده 6 مقررات وزارت عدليه راجع به ترفيع قضات نمره 1105/3513 ـ 10 ـ [...ادامه]

- در تعقيب متحدالمال نمره 15510 مندرجه در شماره 1095 مجله رسمي ابلاغ مي‌شود كه پاركه‌ها بايد [...ادامه]

به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات به طوري كه از اداره احصائيه و سجل كل مملكتي اشعار مي‌دارند اولاًـ براي تبصره 3 [...ادامه]

- نظامنامه نمره 27822 مورخ 12 دي ماه 1310 راجع به وصول بقيه مخارج محاكمه در شماره [...ادامه]

به عموم محاكم استيناف مركز و ولايات و ايالات چون مطابق رويه و احكام عديده ديوانعالي تميز بر حسب استنباط از ماده 352 قانون اصول [...ادامه]

- در نقاطي كه مطابق قانون محاكم شرع مصوب 9 آذرماه 1310 محكمه شرع تشكيل نشده و [...ادامه]

به عموم پاركه‌ها و محاكم ابتدائي و استيناف چون از قرار معلوم در موضوع تشخيص نوع جنحه‌هائي كه در اثر اجراء قانون راجع به [...ادامه]

به پاركه‌هاي ولايات و ايالات از قرار اطلاع واصله نسبت به دوسيه‌هاي سارقيني كه در غير جاده در قراء و قصبات [...ادامه]

- از قرار معلوم در مواردي كه محاكم قرار تحقيق يا معاينه محلي صادر مي‌نمايند و تحقيق [...ادامه]

به عموم دفاتر مركز و ولايات و ايالات مطابق راپورت دفتر ديوان عالي تميز دوسيه‌هاي مربوط به دعاوي حقوقي كه براي رسيدگي تميزي از [...ادامه]

به عموم محاكم نظر به اين كه مطابق ماده 114 قانون اصول محاكمات اصلاح شده به‌موجب اختيارات حاصله از [...ادامه]

- از اول آبان ماه 1311 مدعي‌العموم بدايت هر محل بايد دوسيه‌هاي ذيل را هر پانزده روز [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند [...ادامه]

متحدالمال ـ رياست استيناف آذربايجان نظر به دستور ماده 16 قانون اصول تشكيلات مقرر مي‌شود كه محكمه صلح تبريز به دو [...ادامه]

رياست عدليه گيلان طبق پيشنهاد نمره 6097 و به دستور ماده 16 قانون اصول تشكيلات اجازه داده مي‌شود كه [...ادامه]

به پاركه‌ها و محكمه جنائي و جنحه مركز و پاركه‌ها و محاكم جنائي و جنحه ولايات و ايالات از قرار معلوم در اغلبي از احكام صادره از محاكم جنائي مدلول متحدالمال نمره 36396 مندرجه [...ادامه]

به محاكم صلح و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات از قرار اشعار وزارت جليله ماليه قبل از تصويب قانون اصلاحي قانون انحصار دولتي ترياك مصوبه [...ادامه]

متحدالمال به عموم محاكم استيناف چون مطابق ماده الحاقيه كه به موجب قانون 12 مهرماه 1311 (راجع به اصلاح مواد اصول [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي ايالات و ولايات به طوري كه از اداره كل صحيه مملكتي اطلاع مي‌دهند از عدليه‌هاي ولايات گاهي ترشحات معدي [...ادامه]

متحدالمال اغلب مشاهده مي‌شود آقايان حكام محاكم و مستنطقين در موارد صدور رأي يا قرار امضاء خود [...ادامه]

متحدالمال به محاكم صلح و بدايت و پاركه مركز و محاكم صلح محدود و مأمورين صلح و محاكم بدايت و پاركه‌هاي ولايات و ايالات از قرار معلوم دوسيه‌هاي بدوي مربوط به دعاوي تصرف عدواني و رفع مزاحمت را به منزله [...ادامه]

به پاركه‌هاي ولايات و ايالات از اداره محترمه تشكيلات كل امنيه مملكتي اشعار مي‌دارند ارجاع و ارسال شكايت از مأمورين امنيه [...ادامه]

متحدالمال به عموم محاكم نظر به اين كه مطابق ماده 64 قانون تسريع محاكمات تأخير انداختن موعد رسيدگي در صورتي [...ادامه]

به محاكم و پاركه‌ها و دواير مركزي و عدليه‌هاي ايالات و ولايات حسب‌الامر بندگان اعليحضرت همايون شاهنشاهي ارواحنافداه مقرر گرديده شهر ناصري به اسم اهواز ناميده شود لازم [...ادامه]

به عموم پاركه‌ها و محاكم بدايت مركز و ايالات و ولايات براي تسهيل اجراء مدلول ماده 59 مكرر قانون متمم اصلاح اصول محاكمات جزائي نمونه‌اي از تقاضانامه [...ادامه]

به عموم پاركه‌هاي بدايت چون لازم است كه مقررات ماده دوم قانون ثبت شركتها مصوب 11 خرداد 1310 و ماده [...ادامه]

به عموم محاكم بدايت چون از قرار معلوم در مورد ورشكستگي‌هائي كه حكم آن قبل از تاريخ اجراء قانون تجارت [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند [...ادامه]

به عموم محاكم و پاركه‌هاي مركز و ولايات و ايالات حسب‌الامر مبارك ملوكانه ارواحنافداه مقرر گرديده كه منطقه صحرا و استرآباد تؤاماً (گرگان) ناميده شود لزوماً [...ادامه]

به دفاتر محاكم مركز و دفتر ديوان جزا از دفتر راكد راپورت مي‌دهند دوسيه‌هائي كه به دفتر مزبور تحويل مي‌شود هنوز جريان قانوني خود [...ادامه]

به عدليه‌هاي ايالات و ولايات در موضوع مرخصي سه روزه كه آقايان رؤساي عدليه به اعضاء مي‌دهند اخيراً مشاهده مي‌شود كه [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه بر طبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند [...ادامه]

متحدالمال به عموم دوائر و محاكم مركزي و ولايات ابلاغ مي‌شود چون مشاهده مي‌شود بعضي از مديران دفاتر چندين سواد را كه در يك ورقه سوادي نوشته [...ادامه]

اعلان وزارت عدليه براي استحكام معاملات وزارت عدليه برطبق ماده 47 قانون ثبت اسناد و املاك اعلان مي‌كند كه [...ادامه]

نظر به مواد 44 ـ 441 ـ 442 ـ 457 ـ 662 ـ 467 ـ 510 قانون تجارت وزارت عدليه مقرر مي‌دارد:

تنظيم پرداخت حق‌الكفاله مأمورين كشوري هيئت‌وزراء در جلسه 14/3/1311 مواد ذيل را براي تنظيم پرداخت حق‌الكفاله مأمورين كشوري تصويب [...ادامه]

تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي است. گذشته از اين كه تشخيص حدود و فواصل مابين املاك تابع نظر عرفي بوده و اطلاق [...ادامه]

عدم ايفاي تعهد رأي دادگاه استان به اين كه (به موجب مقاطعه نامه خوانده متعهد به اجراي عمليات معينه [...ادامه]


روابط زیرمجموعه