عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 7 ـ

مواد 3 و 4 و 5 اين قانون از تاريخ تصويب و ساير مواد آن يك ماه پس از تصويب به موقع اجرا گذاشته مي‌شود و از تاريخ اجراي اين قانون قوانين 19 بهمن 1304 و 13 مهر ماه 1306 و ماده 2 قانون بلديه‌ها مصوب 30 ارديبهشت 1309 ملغي است و همچنين قانون پنجم ربيع‌الاول 1328‌قمري و قانون 13 ميزان 1303 شمسي راجع به نواقل كماكان ملغي و مطالبه و وصول مالياتها و عوارض ذيل كمافي‌السابق منسوخ و موقوف‌المطالبه خواهد بود مگر مالياتها و عوارضي كه به موجب قانون بلديه‌ها مصوب 30 ارديبهشت 1309 برقرار گرديده و اخذ مي‌شود. باج راه ـ سوق‌الدواب ـ‌ قپان ـ ميزان‌داري ـ ميدان و لرد ـ دلالي اعم از دلالي ترياك و حيوان و مال‌التجاره و مالياتهاي مراتع و دواب ـ راه گذر ـ ماليات هوايي ـ كليه عوارض تحميلي بر ارزاق و اجناس و سوخت اعم از ذغال و هيزم و غيره ـ فواكه كليه مالياتها و عوارض بلدي و معارفي و خيريه و صحيه كه توسط مأمورين ماليه و ساير مأمورين دولتي و مؤسسات معارفي و خيريه و صحيه و غيره از اهالي شهرها و قصبات يا از مال‌التجاره كه به‌شهرها وارد مي‌شود يا از آنجا‌ عبور مي‌نمايند مأخوذ مي‌شد و همچنين كليه مالياتها و عوارضي كه از طرف دولت و افراد يا مؤسسات به هر اسم و رسم از مال‌التجاره يا وسايط نقليه‌كه به شهرها يا قصبات وارد يا از آنجا عبور مي‌نمايد يا خارج مي‌شود يا در جاده‌هاي مملكت سير مي‌نمايد دريافت مي‌گرديد.


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه