عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 6 ـ

عايدات حاصله از ماليات مقرره فوق توسط وزارت ماليه وصول و به طريق ذيل تقسيم مي‌شود:
‌الف ـ صدي سه از كل عوايد حاصله از اين محل در هر سال به بودجه وزارت ماليه منتقل و براي مخارج اداره متصدي وصول عوارض مزبوره اختصاص مي‌يابد.
ب ـ براي مؤسسات معارفي به عايدات عمومي منتقل مي‌گردد 2606607 ريال
ج ـ براي مؤسسـات صحي به عايـدات عمومي منتقـل مي‌گـردد 724130 ريال
‌د ـ براي مؤسسات خيريه به اقساط ماهيانه در وجه خيريه‌هاي ولايات پرداخته مي‌شود 878800.15 ريال
ه ـ در وجه بلديه تهران براي اصلاحات اساسي و تعميرات شهر ساليانه به شرط تصويب هيأت وزراء 5000000 ريال
‌و ـ به بلديه‌هاي ولايات براي اصلاحات اساسي و تعميرات ساير شهرها كه به شرط تصويب هيأت وزراء تقسيم مي‌شود 3000000 ريال
‌ز ـ بقيه عايدات كليتاً به ايجاد و تعمير راه‌هاي شوسه اختصاص خواهد داشت.


روابــــط صریـــــــــح