عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 4 ـ

اشياء ذيل در موقع ورود از ماليات راه معاف خواهند بود:
‌الف ـ اشيايي كه براي احتياجات دربار سلطنتي از خارجه وارد مي‌شود.
ب ـ اشيايي كه براي تداركات وزارت جنگ و امنيه لازم است بر طبق قانون 20 آذر 1307.
‌تبصره ـ اشياء مزبور از حقوق انبارداري گمركي نيز معاف خواهند بود.
ج ـ معافيتهاي قانوني مصوب 7 دلو 1303 فقط براي مدتي كه در قانون تصريح شده است.
‌د ـ اثاثيه و ادوات و عوامل كار ايرانيان بي‌بضاعت در موقع بازگشت به‌ايران به موجب قانون 10 آبان 1309.
ه ـ تخم پنبه نوع آمريكايي و نوع مصري.
‌و ـ لفاف و ظروف مال‌التجاره صادره از ايران در موقع بازگشت.
‌ز ـ مال‌التجاره ايراني‌الاصل كه در خارجه به فروش نرسيده در موقع بازگشت.
ح ـ گوني و كيسه و جوال و لوازم باربندي.
ط ـ اشياء مربوطه به دفع ملخ مطابق قانون 6 ارديبهشت 1311.
ي ـ كتب.


روابــــط صریـــــــــح