عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1311/6/8

‌ماده 2 ـ

دولت مجاز است در موقع صدور امتعه و اجناس محصول يا مصنوع داخله جايزه صدوري تا ميزان ماليات راه كه از جنس گرفته مي‌شود به‌صادركننده بپردازد مدت و ميزان جوائز مزبوره و اجناسي كه بر صدور آنها جايزه تعلق مي‌گيرد بر طبق تصويبنامه هيأت وزراء تعيين و منتشر مي‌شود.
‌تبصره ـ جايزه هر جنس صدوري از محل عوارضي كه بر طبق اين قانون به آن تعلق مي‌گيرد پرداخته خواهد شد و دوائر مربوطه مجاز خواهند بود‌كه محاسبه عمل را به طريق فوق انجام داده عوائد خالص را در دفاتر خود ثبت نمايند.