عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1346

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 6/4/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 3/4/1364

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 22/6/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوقي جزاي اختصاصي مورخ 27/1/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 31/2/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 7/9/1346

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 27/1/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 27/1/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 27/1/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 31/2/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 4/4/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 12/12/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 27/1/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 11/6/1346

نظر اداره حقوقي مورخ 11/6/1346

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 18/5/1346

نظر اداره حقوقي مورخ 26/9/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي اختصاصي مورخ 27/3/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 31/2/1346

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 14/4/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 22/5/1346

نظر کميسيون آئين دادرسي کيفري مورخ 7/2/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 5/6/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 14/4/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 8/6/1346

کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 10/3/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 13/4/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 16/3/1346

نظر اداره حقوقي مورخ 29/3/1348

نظر کميسيون مشورتي جزاي اختصاصي مورخ 22/5/1346

نظر اداره حقوقي مورخ 22/1/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 10/3/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 10/4/1346

نظر کميسيون مشورتي حقوق جزاي عمومي مورخ 10/4/1346

نظر کميسيون مشورتي آئين دادرسي کيفري مورخ 13/3/1346

نظريّه بدون شماره ـ 22/5/1346 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

نظريّه ب. ش. ـ 8/6/1346 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه

امور مربوط به ولايت و قيومت اقليت هاي مذهبي ايرانيان غير شيعه

نظريّه ـ 13/2/1346 اداره كل حقوقي قوّه‏ قضائيه

مرجع صالح صدور گواهي انحصار وراثت در مورد اتباع خارجي، سهم الارث وراث تبعه خارجي متوفي در ايران

نظريّه 50 ـ 30/6/1346 اداره كل حقوقي قوّه ‏قضائيه مندرج در شماره 55 هفته دادگستري

نقص دادخواست، لزوم تعدد نسخ اوراق پيوست دادخواست

عدم حضور خوانده در جلسات دادرسي اختصاري

تقاضاي ختم پرونده به لحاظ سازش در خارج در مرحله واخواهي

نزديكترين دادگاه صالح پس از قبول رد دادرس

قرار تأمين محكوم به

هزينه دادرسي دعوي جلب ثالث

ارزش گواهي به عنوان تنها دليل، گواهي درباره امواليكه بيش از پنج هزار ريال ارزش دارد

هزينه دادرسي در دعاوي مربوط به اسناد ثبت احوال

هزينه دادرسي مرحله پژوهشي و فرجامي، هزينه پژوهش از خسارات دادرسي

قابليت اعتراض بر تحديد حدود با وجود دعوي ممانعت ازحق

توقيف وجوه پرداخت شده بورثه مقتول در قبال بدهي مقتول

صلاحيت دادرس علي البدل در مورد رسيدگي بتخلفات مأموران ابلاغ

ـ نظريّه بدون شماره ـ 4/4/1346 نظريات اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه:وكالت‏نامه بايد به تعداد خواندگان به علاوه يك نسخه باشد.

از نظريّه ب. ش. ـ 8/6/1346 اداره كل حقوقي قوّه‏قضائيه: درصورتي‏كه حكم ورشكستگي قطعي شخصي صادر شده باشد و مديرتصفيه و ناظر با يكديگر تباني کنند [...ادامه]

‌قانون استفاده از ماشين نقش تمبر

‌قانون مواد الحاقي به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب سوم مرداد ماه 1343 كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌قانون حق عضويت اتاقهاي بازرگاني

‌قانون اجازه قبول عضويت و پرداخت حق عضويت كنفرانس جهاني نيرو

‌قانون واگذاري يكصد و دو صندوق محتوي لوازم جراحي و بيمارستاني به دانشگاه ملي

‌قانون حفظ نباتات

‌قانون قرارداد منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران با سازمان عمران بين‌المللي آمريكا براي تأمين اعتبار طرحهاي عمراني‌كشور

‌قانون قرارداد همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي

‌تغيير نام سازمان تسليحات ارتش به سازمان صنايع نظامي‌«مصوب 17/2/1346 » (كميسيون دارايي مجلسين)

‌قانون سازمان نمايشگاه‌هاي وزارت اقتصاد

‌قانون نحوه مصرف و يا نابود كردن مواد دخانيه قاچاق

‌لايحه قانوني الحاق يك تبصره به ماده 59 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌قانون حمايت خانواده

‌قانون اجازه خريد مستقيم دارو و وسايل بيمارستاني وزارت جنگ

‌قانون اخذ مبلغ بيست ريال عوارض از هر تن سيمان به نفع انجمن آثار ملي

‌قانون مكلف بودن دولت در تهيه لايحه جهت نگهداري و تربيت ايتام بي‌بضاعت

‌قانون واگذاري اراضي جلاليه به سفارت كويت

قانون موافقتنامه همكاري فني و اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي روماني

‌قانون پرداخت وام براي توسعه و بهبود دامپروري

قانون شكار و صيد

‌قانون ضميمه شدن ادارات پليس انتظامي راه‌آهن و هواپيمايي كشوري و اداره انتظامي و نگهباني گمركات به شهرباني كل‌كشور

‌قانون واگذاري باغ ارم شيراز به دانشگاه پهلوي

‌قانون عهدنامه مودت بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي تايلند

‌قانون تمديد مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي اشخاص عليه دولت

‌قانون وصول بهاي آب سازمانها و شركتهاي تابع وزارت آب و برق

‌قانون تمديد قانون تعيين تكليف مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي متولد سالهاي 1312 تا 1324

اصلاح قانون در متن ماده واحده قانون تمديد قانون تعيين تکليف مشمولين خدمت نظام وظيفه عمومي [...ادامه]

‌قانون راجع به الحاق 8 ماده به آيين‌نامه اصلاحات ارضي مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌قانون كتاب‌هاي درسي و اساسنامه سازمان كتاب‌هاي درسي ايران

قانون نحوه استفاده از خانه‌هاي سازماني

‌قانون آزادي عده‌اي از زندانيان به مناسبت جشن فرخنده تاجگذاري شاهنشاه آريامهر

‌قانون حق فني درجه‌داران كادر ثابت رسته موزيك

‌قانون پرداخت حق آزمايش به حساب اختصاصي مؤسسه استاندارد

‌قانون اصلاح ماده 39 قانون اصول تشكيلات عدليه مصوب 1307

قانون تشكيل شركت ملي ذوب آهن ايران

‌قانون انتشار اوراق قرضه بانك كشاورزي

‌قانون اصلاح مواد 93 تا 96 و اصلاح بند 9 از ماده 98 قانون مجازات عمومي

‌قانون تمديد مدت قرارداد استخدامي آقاي دكتر گوستاوبوري و افزايش حقوق نامبرده از اول سال 1346

‌قانون افزايش تعداد نمايندگان مجلس شوراي ملي

‌قانون برنامه عمراني سوم كشور

‌قانون قرارداد تشويق و حمايت متقابل سرمايه‌گذاري بين دولت شاهنشاهي ايران و جمهوري فدرال آلمان

اصلاح قانون طبق نامه شماره 963/ق مورخ 2/8/46 اداره قوانين و مطبوعات و کميسيون‌هاي مجلس سنا [...ادامه]

‌قانون نسخ تبصره 3 ماده واحده قانون تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي‌شوند مصوب‌تير 1343

‌قانون اصلاح ماده 28 قانون وكالت مصوب بهمن ماه 1315

قانون تأمين اعتبار براي اجراي قانون حمايت خانواده

‌قانون تأمين اعتبار اضافي براي انتخابات

‌قانون اجازه پرداخت هزينه‌هاي لازم نظامي و دانشگاهي از محل مازاد درآمد نفت

‌قانون لغو قسمت بند (ب) ماده يك قانون كمك به توسعه صدور بعضي از اقلام كالاهاي صادراتي

‌قانون تفريغ بودجه سال 1344 مجلس شوراي ملي

‌قانون اصلاح بعضي از مواد قانون نظام پزشكي

‌قانون تكميل و توسعه كارخانجات سازمان تعاون مصرف كادر نيروهاي انتظامي

‌قانون تشكيل و اختيارات هيأت امناء دانشگاه تهران

‌قانون تأسيس شوراي عالي فرهنگ و هنر

‌قانون اصلاح موادي از قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون پرداخت مطالبات شركتهاي گوتينو كاروو كوكس

‌قانون عضويت راديو ايران و تلويزيون ملي ايران در اتحاديه‌هاي راديو و تلويزيون آسيا و اروپا

‌قانون معافيت گمركي سيمان

‌قانون پرداخت حق‌التدريس در دبيرستانها

‌قانون تعهد محسوب شدن سفارشات وزارت جنگ به سازمان صنايع نظامي

‌قانون تشكيل سازمان تلويزيون ملي ايران

‌قانون سازمان برق ايران

‌قانون تعليق اجراي مجازات

‌قانون مشاركت ايران در كنسرسيوم بين‌المللي استفاده از ماهواره‌هاي مصنوعي مخابراتي

‌قانون تشويق پس‌انداز مسكن

‌قانون اجازه مبادله قرارداد الحاقي دوم به قرارداد فروش نفت و گاز مصوب آبان ماه 1333

‌قانون اساسنامه دانشسراي عالي (‌تربيت معلم و تحقيقات تربيتي)

‌قانون مواد خوردني و آشاميدني و آرايشي و بهداشتي

‌قانون فروش اراضي و ابنيه و سربازخانه‌ها و ميادين تير و اموال غير منقول زائد بر احتياجات ارتش

‌قانون تأسيس سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

‌قانون اجراي آموزش مقدماتي نظامي در كليه دانشكده‌ها و مؤسسات عالي فرهنگي كشور

‌قانون انحلال بنگاه خالصجات

‌قانون مربوط به اراضي ساحلي

‌قانون حفاظت و بهره‌برداري از جنگلها و مراتع

‌قانون معافيت از تعقيب كيفري تحويل‌دهندگان اسلحه قاچاق

اصول اصلاحي سي و هشت و چهل ويك و چهل و دو متمم قانون اساسي مصوب مجلس مؤسسان ساليك هزار و سيصد و چهل و شش شمسي

‌قانون اصلاح مواد 15 و 97 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

- نظر به اينکه انتخابات دوره پنجم مجلس سنا و دوره بيست و دوم مجلس [...ادامه]

‌قانون اصلاح قانون تشديد مجازات عبوردهندگان اشخاص غير مجاز از مرز

‌قانون تشكيل وزارت اصلاحات ارضي و تعاون روستايي

‌قانون قبول اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 103 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و بازرگاني

‌قانون تعرفه حق‌الثبت شركت‌ها و مؤسسات

‌قانون الحاق دولت شاهنشاهي ايران به مقاوله‌نامه بين‌المللي شماره 106 راجع به تعطيل هفتگي در مؤسسات اداري و‌بازرگاني

‌قانون اجازه پرداخت حق‌التدريس معلمين خارجي مدارس ايراني در عراق

‌قانون اصلاح تبصره 47 قانون اصلاحي بودجه سال 1343 كل كشور

‌قانون معافيت گمركي كالاهاي شركت ملي نفت كه واگذار يا فروخته مي‌شود

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشگاه گندي شاپور

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشگاه تبريز

‌قانون استخدام چهار نفر كارشناسان توتون

‌قانون شمول مفاد تبصره 59 قانون بودجه سال 1341 درباره افسران ژاندارمري كل كشور

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشگاه اصفهان

‌لايحه قانوني تشكيل هيأت امناء دانشگاه مشهد

‌قانون انتخاب هيأتي براي خريد لوازم مراكز تعليمات حرفه‌اي وزارت كار و امور اجتماعي

‌قانون تشكيل وزارت منابع طبيعي

‌قانون اصلاح ماده دو قانون تأسيس شركت هواپيمايي ملي ايران و مقررات بهره‌برداري هوايي كشوري مصوب 14 تير ماه1345

‌قانون اجازه تحصيل هشت ميليون و هشتصد هزار دلار براي خريد دو فروند هواپيماي مسافربري

‌قانون اجازه تحصيل بيست ميليارد ريال اعتبار براي تقويت نيروهاي دفاعي كشور

- پيرو نامه شماره 45058 مورخ 29/9/1346 منضم به دو برگ رونوشت ماده واحده مربوط به [...ادامه]

‌قانون تشكيل وزارت توليدات كشاورزي و مواد مصرفي

‌قانون اجازه خريد حقوق افراد كه بابت عوض بهره دريافت مي‌نمايند

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت اتحاد جماهير شوروي سوسياليستي

‌قانون اصلاح قانون تأسيس وزارت آباداني و مسكن

‌قانون عهدنامه مودت و موافقتنامه‌هاي فرهنگي و همكاري فني و علمي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي‌مراكش

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري سوسياليستي چكسلواكي

‌قانون ايجاد درجات موقت درجه‌داري در نيروهاي هوايي و دريايي شاهنشاهي

‌قانون اختصاص تعدادي از ديپلمه‌هاي متوسطه مشمول وظيفه عمومي براي خدمت در روستاها

‌قانون انتقال بودجه دفاتر مطبوعاتي خارج كشور به وزارت امور خارجه

‌قانون اصلاح بعضي از مواد موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پادشاهي هلند راجع به سرويس‌هاي حمل و‌نقل هوايي بازرگاني مابين دو كشور و ماوراء آنها

اصلاح جداول اعتبارات عمراني برنامه سوم كشور

قانون حقوق بارگيري و تخليه در مورد كشتي هائي كه معادل ظرفيت بارگيري نمي شوند

‌قانون تشكيل شركت‌هاي سهامي زراعي

‌قانون تشكيل انجمن توان‌بخشي

‌قانون تأييد عمل دولت در مورد تدريس آقايان دكتر طاهر ضيايي دكتر خانلري ـ دكتر محمد باهري

‌قانون افزايش اعتبار شبكه ارتباط و مخابرات ژاندارمري كل كشور

‌قانون موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري آرژانتين

‌قانون موافقتنامه مربوط به بررسي درباره منابع آب منعقده بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت ايالات متحده آمريكاي‌شمالي

‌قانون بودجه سال 1347 مجلس شوراي ملي

‌قانون واگذاري اختيار وصول جرائم رانندگي به ژاندارمري و افسران ژاندارمري در راه‌ها

‌قانون اصلاح ماده 31 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون اضافه نمودن يك تبصره به ماده 34 قانون استخدام ‌نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون مربوط به تأييد عمل دولت در مورد حفظ كرسي استادي جناب آقاي دكتر منوچهر اقبال در دانشكده پزشكي تهران‌در زمان داشتن مقام سفير كبيري و نمايندگي ثابت دولت شاهنشاهي ايران در يونسكو

‌قانون حل اختلافات بين وزارت دارايي با شهرداري‌هاي رشت لاهيجان ـ بندر پهلوي

جناب آقاي هويدا نخست وزير پيرو مراسله شماره 7697ـ5/10/46 راجع به قانون اجازه تحصيل هشت ميليون و هشتصد هزار دلار [...ادامه]

‌قانون موافقتنامه همكاري فني و اقتصادي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري بلغارستان

‌قانون اجازه الحاق رسمي دولت شاهنشاهي ايران به قرارداد پروتكل طبقه‌بندي كالا در تعرفه گمركي بروكسل و قرارداد‌تأسيس شوراي همكاري گمركي بروكسل و لزوم يكنواخت نمودن مقررات گمركي ايران با مقررات گمركي ساير كشورهاي‌عضو بر مبناي توصيه‌هاي شوراي همكاري گمركي بروكسل و سازمان ملل متحد

‌قانون تأسيس وزارت علوم و آموزش عالي

‌قانون ايجاد دوره ستوان‌ياري در ژاندارمري و شهرباني كل كشور

‌قانون نسخ قانون مصوب تير ماه 1343

‌قانون اجازه تعيين نرخ ارضيه و انبارداري گمرك

‌قانون اضافه اعتبارات سال 1346 كشور

‌قانون قرارداد پستي جهاني و موافقتنامه و مقاوله‌نامه و مقررات مربوط و موافقتنامه سازمان ملل متحد و اتحاديه پستي‌جهاني

اصلاح قانون حسب اعلام شماره 642 مورخ 15/2/47 دفتر فني قوانين مجلس سنا در (قانون قرارداد [...ادامه]

‌قانون اساسنامه بانك ملي ايران

‌قانون الحاق دولت ايران به قرارداد بين‌المللي مبارزه با تبعيض در امر تعليمات

‌قانون اجازه خريد لوازم مورد احتياج گمرك

‌قانون معافيت كالاهاي مصرفي ارتش شاهنشاهي از بازرسي گمركي و ارزيابي

‌قانون اصلاح ماده 182 قانون دادرسي و كيفر ارتش‌مصوب 30/11/1346

‌قانون برنامه عمراني چهارم كشور

‌قانون متمم بودجه سال 1346 كل كشور

‌قانون اصلاح تبصره 4 ماده 102 قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي

‌قانون مجازات صيد غير مجاز از درياي خزر

‌احكام اتحاد پستي جهاني ‌شامل: اساسنامه اتحاد پستي جهاني و موافقتنامه بين سازمان ملل متحد و اتحاد پستي [...ادامه]

اساسنامه اتحاد پستي جهاني

آيين‌نامه كلي اتحاد پستي جهاني

‌تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيما و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهي‌نامه‌هاي فني و‌هواپيماها و كاركنان پرواز ‌تعاريف ‌حداكثر وزن ـ منظور حداكثر وزن مجاز هواپيما هنگام بلند شدن است Maximum Take off [...ادامه]

قانون بودجه سال 1347 كل كشور

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيئت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران مجلس سنا در جلسه روز چهارشنبه بيست و سوم فروردين ماه يکهزار و سيصد و [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به حذف نام بانك سپه از فهرست پيوست آيين‌نامه اجراي استفاده‌از اتومبيل‌هاي دولتي ‌تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به حذف نام بانك سپه از فهرست پيوست [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب اعضاي ديوان محاسبات ‌تصميم قانوني دائر به انتخاب اعضاي ديوان محاسبات كه به شماره 56371 مورخ 13/2/1364 مجلس [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار برنامه و اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 1345 انستيتو خواربار و تغذيه ايران تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار برنامه و اعتبار مواد [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول بودجه سال 1345وزارت بهداري تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد هزينه و فصول [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به اصلاح تبصره 2 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول تبصره 29 قانون‌بودجه سال 1344 كل كشور و حذف نام بانك سپه از فهرست ضميمه آيين‌نامه مزبور تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به اصلاح تبصره 2 آيين‌نامه اجرايي قسمت اول [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني مجلس شوراي ملي دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس كه [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به الحاق بند 6 به ماده 5 الحاقي به آيين‌نامه اجرايي قسمت اول‌تبصره 29 قانون بودجه سال 1344 كل كشور ‌تصميم متخذه كميسيون مشترك دارايي مجلسين دائر به الحاق بند 6 به ماده 5 الحاقي [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اجازه پرداخت مبلغ ده ميليون ريال به وزارت امور خارجه تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اجازه پرداخت مبلغ ده ميليون ريال [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تحصيل چهارصد ميليون فرانك اعتبار از دولت فرانسه ‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين دائر به اجازه تحصيل چهارصد ميليون فرانك اعتبار از دولت [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به موافقت با پرداخت مبلغ 765000 ريال به وزارت امور خارجه بابت تعميرات سفارت شاهنشاهي ايران در آنكارا تصميم متخذه كميسيون بودجه دائر به موافقت با پرداخت مبلغ 765000 ريال به وزارت امور خارجه [...ادامه]

‌جدول معافيتهاي صنعتي ‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلس شوراي ملي راجع به جدول معافيتهاي صنعتي كه به استناد مفاد [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي روماني ‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخابيك نفر جهت عضويت در هيئت نظارت سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران تصميم قانوني دائر به انتخابيك نفر جهت عضويت در هيئت نظارت سازمان بيمه‌هاي اجتماعي كارگران [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيئت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر جهت عضويت هيئت عالي نظارت شركت ملي نفت ايران [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسکناس که طي نامه شماره 6171 مورخ [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظران اندوخته اسكناس ‌تصميم قانوني ‌مجلس شوراي ملي دائر به انتخاب دو نفر ناظران اندوخته اسكناس ‌كه طي [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در سازمان بيمه‌هاي اجتماعي تصميم قانوني ‌مجلس شوراي ملي دائر به انتخاب يك نفر ناظر جهت شركت در سازمان [...ادامه]

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر نمايندگان مجلس شوراي ملي جهت عضويت در شورايعالي نفت ‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر نمايندگان مجلس شوراي ملي جهت عضويت در شورايعالي نفت [...ادامه]

تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر جهت عضويت هيأت حسابرس برنامه تصميم قانوني دائر به انتخاب يك نفر جهت عضويت هيأت حسابرس برنامه كه طي نامه شماره [...ادامه]

اصلاح تصميم قانوني خواهشمند است صدر نامه شماره 42810 مورخ 6/8/1346 مربوط به ابلاغ تصميم قانوني داير [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار برنامه‌ها و اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 اداره كل ثبت احوال تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار برنامه‌ها و اصلاح اعتبار [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و‌دولت جمهوري سوسياليستي روماني ‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 46 سازمان امور اداري و استخدامي كشور تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به‌اصلاح اعتبارات مصوب بودجه سال 1346 وزارت جنگ تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبارات مصوب بودجه سال [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 انستيتو سرطان تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 دانشگاه گندي شاپور تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون نظام مجلس شوراي ملي و كميسيون شماره 2 (جنگ) مجلس سنا راجع به اصلاح آئين‌نامه رسته افسران ـ درجه داران و افراد نيروهاي مسلح شاهنشاهي. تصميم متخذه کميسيونهاي مجلسين سنا و شوراي ملي راجع به اصلاح آئين‌نامه رسته افسران ـ [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به مقاوله‌نامه مربوط به تحصيل اعتبار تا مبلغ بيست ميليون روبل از دولت‌اتحاد جماهير شوروي جهت ساختمان و توسعه تعدادي سيلو در ايران ‌تصميم متخذه كميسيون دارايي مجلسين راجع به مقاوله‌نامه مربوط به تحصيل اعتبار تا مبلغ بيست [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه سال 46 دانشكده كشاورزي رضائيه تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه [...ادامه]

تصميم كميسيون دارايي مجلسين راجع به موافقتنامه مربوط به تحصيل بيست و يك ميليون كرون وام از دولت دانمارك

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 ژاندارمري كل كشور تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 وزارت كار و امور اجتماعي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 اداره بيوتات سلطنتي: تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 وزارت بهداري تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح اعتبار مواد و فصول هزينه بودجه [...ادامه]

تصميم متخذه كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي دائر به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه سال 1346 مؤسسه بررسي آفات و بيماري گياهي تصميم متخذه کميسيون بودجه مجلس شوراي ملي داير به اصلاح مواد و فصول هزينه بودجه سال [...ادامه]

قرارداد اين قرارداد بين شرکت ملي صنايع پتروشيمي که وابسته به شرکت ملي نفت ايران بوده و [...ادامه]

‌تصميم قانوني داير به ابراز رأي اعتماد به دولت جناب آقاي اميرعباس هويدا نخست وزير ‌مصوب 30/7/1346 ‌مجلس شوراي ملي در جلسه روز يكشنبه سي‌ام مهر ماه يك هزار و [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان قند و شكر ‌به منظور خريد قند و شكر محصول كارخانه‌هاي دولتي و در صورت لزوم محصول كارخانه‌هاي [...ادامه]

‌اساسنامه شركت سهامي ساختمان سد و تأسيسات آبياري ‌در اجراي ماده 3 قانون تأسيس وزارت آب و برق به منظور حداكثر استفاده از ماشين‌آلات [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان چاي ‌به منظور افزايش توليد چاي داخلي و تأمين چاي مورد نياز كشور و بهبود كيفيت [...ادامه]

‌اساسنامه مؤسسه انحصار دخانيات

‌اساسنامه سازمان پنبه ايران

‌تبصره الحاقي به ماده چهار اساسنامه شركت‌هاي برق منطقه‌اي دهگانه كشور شامل (‌تهران ـ اصفهان ـ فارس ـ كرمان ـ‌خراسان ـ مازندران ـ گيلان ـ آذربايجان ـ كرمانشاه ـ همدان و كردستان-

‌اساسنامه بنگاه شيميايي

‌اساسنامه سازمان نمايشگاه‌هاي وابسته به وزارت اقتصاد ‌در اجراي قانون (‌سازمان نمايشگاه‌هاي وزارت اقتصاد) مصوب بيست و يكم ارديبهشت ماه يك هزار [...ادامه]

‌اصلاح اساسنامه سازمان صنايع نظامي ‌بند ج ماده 13 اساسنامه سازمان صنايع نظامي‌به‌شرح زير اصلاح مي‌شود: ج ـ (‌اصلاح [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران

اساسنامه مرکز توسعه صادرات ايران هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1346 بنا به پيشنهاد شماره 28297ـ25/6/1346 وزارت اقتصاد اساسنامه مرکز [...ادامه]

اصلاح اساسنامه پيرو تصويبنامه شماره 40696ـ22/7/46 موضوع اساسنامه مرکز توسعه صادرات ايران اشعار مي‌دارد در آخر سطر [...ادامه]

اساسنامه اتحاديه شهرداريهاي كشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/10/46 بنا به پيشنهاد شماره 47967 ش 19/7/46 وزارت کشور [...ادامه]

‌اساسنامه سازمان مركزي تعاون روستايي ايران

تبصره 3 ماده واحده "تشديد مجازات سارقين مسلح كه وارد منزل يا مسكن اشخاص مي شوند ناظر به حالت تكرار جرم بوده و سابقه 3 مرتبه محكوميت قطعي موثر لازم الاجراء به سرقت كه بر طبق ماده 24 قانون مجازات عمومي اجرا گرديده يا مدت مجازات آنها سپري شده باشد لازم است تا رسيدگي به اتهام سرقت در مرتبه چهارم در صلاحيت دادرسي ارتش باشد. رأي وحدت رويه رديف 22 مورخ 6/2/1346 در موضوع گزارش جناب آقاي [...ادامه]

اجراء قانون منع كشت خشخاش مصوب 1338 ملازمه با تصويب و انتشار فهرست ماده اول قانون مذكور دارد لذا نسبت به جرائم مربوط به مواد مخدره كه قبل از انتشار و لازم الاجرا شدن فهرست مذكور وقوع يافته قانون سابق مصوب 1334 كه مجازات هاي مقرر در آن اخف از قانون لاحق است مجري مي باشد. آراي سال 1346 رأي وحدت رويه مورخ 10/3/1346 نظر به اين كه مفاد رأي شماره [...ادامه]

سوء استنباط در رسيدگي به امور حسبي در رسيدگي به ادعاي نسب به حكايت پرونده 18ـ882/41 دادگاه بخش بابل آقاي ابراهيم مهدوي و بانوان زهرا مهدويه [...ادامه]

رأي 3547 ـ 31/3/1346 وحدت رويه هيأت عمومي ديوان‌عالي کشور رأي وحدت رويه مورخ 15/6/1346 به موجب ماده (11) قانون تشكيل و طرز رسيدگي ديوان جزاي عمال [...ادامه]

با ابقا عنوان قضائي براي قاضي قبول كار اداري در مدتي كه رأي محكمه بدوي انتظامي ملغي الاثر نشده تأثير در وضع قضائي او ندارد. رأي وحدت رويه شماره 61 مورخ 19/7/1346 به موجب حكم شماره 814 مورخ 16/9/1342 شعبه [...ادامه]

شكايت از قرار رد درخواست فرجامي از نظر مرجع تقديم دادخواست نظير دادخواست فرجامي تلقي و مشمول ماده 530 قانون آئين دادرسي مدني است. ماده (538) آيين دادرسي مدني مقرر داشته «هرگاه دادگاه يا دفتري كه دادخواست فرجامي [...ادامه]

از مجموع مقررات مربوط به محاكمات جنائي نسبت به قرار عدم صلاحيتي كه در شق دوم ماده 14 مقررات اصلاحي محاكمات جنائي صدور آن تجويز گرديده اختصاص شق مزبور به مواردي است كه عدم صلاحيت دادگاه جنائي و غير قابل طرح بودن قضيه در آن در بادي نظر و بدون لزوم اعمال نظر ماهوي معلوم و مشخص باشد (از قبيل اتهامات جنائي صغار يا موضوعاتي كه مرجع قانوني رسيدگي به آنها دادگاه هاي نظامي يا ديوان كيفر كاركنان دولت مي باشند. رأي وحدت رويه شماره 69 مورخ 15/9/1346 به موجب رأي شماره 571 مورخ 3/1/1346 صادره [...ادامه]

آراء هيئت عمومي ديوان عالي كشور كه در حكم قانون و لازم الاتباع است:

رأي شماره 74ـ 27/10/46 رديف 56 هيئت عمومي ديوانعالي کشور به تاريخ روز بيست و هفتم دي ماه چهل و شش فرجامخواهان: متهمين [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/46 بنا به پيشنهاد شماره 758/دت 19/9/1345 سازمان برنامه مراتب زير [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 21/1/46 بنا به پيشنهاد شماره 483ـ15/1/46 وزارت دارائي و طبق اساسنامه‌هاي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 26/1/1346 بنا به پيشنهاد شماره 1461 مورخ 22/1/1346 وزارت دارائي [...ادامه]

- هيئت وزيران جلسه مورخ 26/1/46 بنا به پيشنهاد شماره 430 مورخ 24/1/1346 وزارت دارائي به استناد [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 9/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 1499 مورخ 21/1/1346 وزارت اقتصاد [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 15029/ت خ 30/11/1346 وزارت کشاورزي تصويب [...ادامه]

اصلاح تصويب نامه نظر به اينکه در شماره 5134 مورخ يکشنبه 8 مهرماه 1341 روزنامه رسمي مفاد [...ادامه]

گزارش از كميسيون شماره 4 (دارائي) به مجلس سنا گزارش کميسيون دارائي مجلس شوراي ملي نسبت به تصويب نامه شماره 20224ـ7/10/1340 دولت راجع [...ادامه]

-

_

_

_

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 23/2/1342 بنا به پيشنهاد شماره 30/18078ـ1/2/1342 وزارت دارائي تصويب نمودند که [...ادامه]

_

_

_

_

_

-

-

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 34403ـ30/2/1346 با انحلال انجمن بهداري [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/46 تصويب نمودند که علاوه بر جناب آقاي وزير دارائي جناب [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/46 بنا به پيشنهاد شماره 1986 مورخ 27/2/46 وزارت دارائي به [...ادامه]

- اساسنامه شرکت تأسيسات جهانگردي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 6675/ب مورخ 25/10/1345 سازمان برنامه [...ادامه]

-

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 1441/ت م 5/2/1346 وزارت آموزش و [...ادامه]

-

آئين‌نامه اجرائي مرحله موقت تطبيق وضع مستخدمين رسمي هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1346 بنا به پيشنهاد سازمان امور اداري و استخدامي کشور [...ادامه]

-

گزارش از كميسيون دارائي مجلس شوراي ملي کميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره [...ادامه]

-

گزارش از كميسيون دارائي به مجلس شوراي ملي کميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت تصويبنامه شماره [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 12/4/46 بنا به پيشنهاد شماره 330/م مورخ 15/3/46 وزارت دادگستري [...ادامه]

حريم راههاي کشور هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 7348/39673 مورخ 4/12/1345 وزارت راه [...ادامه]

-

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/2/1346 بنا به پيشنهاد شماره 11302 وزارت دارائي در اجراي تبصره [...ادامه]

-

-

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1346 بنا به پيشنهاد شماره 1050ـ2/2/1346 وزارت دادگستري و نظر [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/3/1346 بنا به پيشنهاد شماره 16160 مورخ 18/3/1346 وزارت دارائي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1346 بنا به پيشنهاد شماره 726/م مورخ 30/3/1346 وزير آباداني و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 3/4/1346 بنا به پيشنهاد شماره 552/1 مورخ 14/3/1346 وزارت بهداري [...ادامه]

-

-

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به تعيين نرخ ماليات نقل و انتقالات قطعي وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1340 بنا به پيشنهاد شماره 31/23704 مورخ 30/11/1340 وزارت [...ادامه]

-

تصويب نامه مربوط به اظهارنامه مؤديان هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1340 بنا به پيشنهاد شماره 38501 مورخ 19/10/1340 وزارت دارائي تصويب [...ادامه]

تصويبنامه اختصاص شش درصد عوارض دروازه‌اي به جمعيت حمايت كودكان هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 13/7/1342 بنا به پيشنهاد شماره 1.35421 ـ 29/5/1342وزارت كشور در تكميل تصويبنامه [...ادامه]

تصويب نامه مربوط به مميزي املاك مزروعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/12/1340 بنا به پيشنهاد شماره 30128 مورخ 23/11/1340 وزارت [...ادامه]

تصويب نامه مربوط به تعيين نرخ ماليات نقل و انتقالات قطعي هيئت وزيران در جلسه مورخ 5/2/1341 بنا به پيشنهاد شماره 2431ـ29/1/41 وزارت دارائي تصويب [...ادامه]

تصويب نامه مربوط به انحلال اداره كل امور شهرداريها

تصويب نامه راجع به امضاء اوراق و اسناد پنجاه و پنج ميليون مارك اعتبار دريافتي از دولت فدرال آلمان و ترتيب استرداد و تصفيه آن: هيئت وزيران در جلسه مورخ پنجم اسفندماه 1340 بنا به پيشنهاد شماره 2/3684ـ 5/12/1340 مورخ پنجم [...ادامه]

اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيون‌هاي خاص مشترك مجلسين

تصويب نامه راجع به فروش ده هزار مترمربع از اراضي جلاليه به شهرداري تهران هيئت وزيران در جلسه مورخ 19/4/1342 بنا به پيشنهاد شماره 8994ـ17/4/1342 وزارت کشور مستند به گزارش [...ادامه]

تصويب نامه‌هاي مربوط به رتبه‌هاي فني كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/5/46 بنا به پيشنهاد شماره 3667/19/5133ـ26/4/46 وزارت فرهنگ و هنر با [...ادامه]

- رونوشت نامه شماره 59533 مورخ 9/5/1346 مجلس شوراي ملي جناب آقاي [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 11/5/1346 بنا به پيشنهاد شماره 5558 مورخ 10/5/1346 وزارت دارائي به [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 18/6/46 بنا به پيشنهاد شماره ـــــــ وزارت پست و تلگراف و [...ادامه]

- وزارت راه هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/7/1346 بنا به پيشنهاد شماره 13611ـ15/4/46 وزارت راه تصويب [...ادامه]

تصويب نامه هيئت وزيران در جلسه مورخ 14/8/1346 بنا به پيشنهاد شماره 13625/ط م 13/8/1346 سازمان امور [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويبنامه مربوط به تشكيل شوراي خانواده‌ هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 30/6/1342 بنا بر پيشنهاد شماره 1.25828 وزارت دادگستري تصويبنامه قانوني راجع به [...ادامه]

- وزارت اقتصاد هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/1346 بنا به پيشنهاد شماره 15026ـ10/4/1346 وزارت اقتصاد و [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 27/10/1346 بنا بر پيشنهاد شماره 28229ـ23/10/1346 وزارت دارائي در اجراي ماده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 25/11/46 به استناد تبصره ماده واحده قانون ضميمه شدن ادارات [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 6/12/1346 بنا به پيشنهاد شماره 12713ـ 9/11/1346 وزارت منابع [...ادامه]

- رونوشت نامه شماره 10540 مورخ 16/12/1346 مجلس سنا جناب آقاي هويدا [...ادامه]

- رونوشت نامه شماره 10536 مورخ 16/12/1346 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير عطف [...ادامه]

- رونوشت نامه شماره 10538 مورخ 16/12/1346 مجلس سنا جناب آقاي هويدا نخست وزير گزارش [...ادامه]

گزارش از كميسيون كشاورزي به مجلس شوراي ملي تصويب نامه شماره 35104/ت ـ 30/11/1340 دولت راجع به تأمين اعتبار لازم به منظور [...ادامه]

گزارش از كميسيون قوانين دادگستري به مجلس شوراي ملي کميسيون قوانين دادگستري در جلسه شنبه 28/1/1344 با حضور آقايان دکتر عاملي وزير دادگستري [...ادامه]

گزارش از كميسيون قوانين دارائي به مجلس شوراي ملي کميسيون قوانين دارائي در جلسه مورخ 10/12/1343 با حضور آقاي مهندس خديوي معاون وزارت [...ادامه]

گزارش از كميسيون بودجه به مجلس شوراي ملي کميسيون بودجه لايحه دولت راجع به تأمين اعتبار لازم به منظور اجراي ماده 27 [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به نرخ بهره وامهاي خارجي ‌مصوب 18/2/1346 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 23/2/1342بنا به پيشنهاد شماره 301.30 ـ 28/1/1342 وزارت دارايي [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به ماليات پيشه‌وران ‌مصوب 18/2/1346 ‌شماره 11852‌رت ـ 27/4/1340 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 24/4/1340 بنا به پيشنهاد شماره 8064.30 [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به قطع مرور زمان ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 30/3/1341 بنا به پيشنهاد شماره 10714 ـ 30/3/1341 وزارت دارايي تصويب [...ادامه]

‌لغو تصويبنامه مربوط به ماليات پيشه‌وران ‌مصوب 27/2/1346 ‌شماره 22742 . ت ‌تاريخ 20/6/1341 ‌هيأت‌وزيران بنا به پيشنهاد شماره 8670.30 وزارت دارايي در [...ادامه]

‌لغو تصويبنامه مربوط به سازمان تشخيص ماليات ‌مصوب 27/2/1346 ‌شماره 1124 . تاريخ24/1/1342 ‌وزارت دارايي ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 21/1/1342 بنا بر پيشنهاد [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به تمديد مدت مرور زمان ‌مصوب 2/3/1346 ‌شماره 9162 . ت ـ 5/4/1340 ‌وزارت دارايي ‌هيأت‌وزيران [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به ماليات مقاطعه‌كاران ‌مصوب 2/3/1346 ‌شماره 19822 ـ 9/9/1340 ‌وزارت دارايي ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 8/9/1340 بنا به پيشنهاد شماره [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به صاحبان املاك و باغات ‌مصوب 2/3/1346 ‌شماره 22002 . ت ـ 10/7/1341 ‌وزارت دارايي ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 7/7/1341 بنا [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به معافيت نقل و انتقالات املاك مالكيني كه به موجب مقررات قانون اصلاحات ارضي به دولت‌واگذار نموده‌اند ‌مصوب 15/3/1346 ‌شماره 25612 ت27/8/1341 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 41.8.21 بنا به پيشنهاد شماره 20934.13269.3 ـ [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويبنامه مربوط به انحلال اداره كل امور شهرداريها ‌شماره 41334 ـ 2342.7.13 ‌مصوب 29/3/1346 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 13/7/1342با توجه به پيشنهاد شماره .3828 [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويبنامه راجع به امضاء اوراق و اسناد پنجاه و پنج ميليون مارك اعتبار دريافتي از دولت فدرال آلمان و‌ترتيب استرداد و تصفيه آن ‌مصوب 29/3/1346 ‌شماره .35724ت ـ 7/12/1340 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ پنجم اسفند ماه 1340 بنابه پيشنهاد [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويبنامه راجع به انعقاد قرارداد همكاري با آقاي رونالد ادوارد سيمز مقيم لندن به عنوان مشاور روابط‌عمومي اداره كل انتشارات و راديو ‌مصوب 10/4/1346 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 10/4/1342 بنا به دستور شماره .4639.4 م به تاريخ [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويب‌نامه راجع به فروش ده هزار متر مربع از اراضي جلاليه به شهرداري تهران ‌مصوب 19/4/1346 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 19/4/1342بنا به پيشنهاد شماره 8994 ـ17/4/1342وزارت كشور مستند به گزارش [...ادامه]

‌منتفي بودن تصويب‌نامه‌هاي مربوط به رتبه‌هاي فني كارمندان وزارت پست و تلگراف و تلفن ‌مصوب 19/4/1346 ‌شماره 12.6976 ـ 18/3/1340 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 17/3/1340بنا به پيشنهاد وزارت پست و [...ادامه]

‌اصلاح ماده 41 لايحه قانوني استخدام كشوري مصوب كميسيون خاص مشترك مجلسين

‌اصلاح برخي از مواد لايحه قانوني استخدام كشور مصوب كميسيونهاي خاص مشترك مجلسين‌مصوب 1346.4.22 كميسيون استخدام مجلسين

‌آيين‌نامه اجرايي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه‌داران ارتش و ژاندارمري در مورد‌درجه‌داران و افراد داوطلب كادر ثابت و همرديفان آنان كه در تاريخ تصويب قانون مذكور (31/3/1344) در خدمت ارتش‌شاهنشاهي ايران و ژاندارمري كل كشور بوده‌اند‌مصوب 28/4/1346

بخشنامه دفتر تشكيلات و بودجه موضوع تغيير حوزه قضائي دادگاه بخش شاه‌آباد و قصر شيرين پيرو بخشنامه شماره 103/701/109/24 [...ادامه]

- بخشنامه حوزه‌بندي قضائي از اين تاريخ محدوده بخشداري دروهان (مركز لوداب) از توابع فرمانداري شهرستان بويراحمد سردسير [...ادامه]

اصلاح بندهاي (ه ـ و ـ ز) ماده 1 فصل چهارم آئين‌نامه معاش‌هاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي هـ فرمانده ژاندارمري و رئيس شهرباني کل کشور ثلث 3/1 حقوق درجه مربوطه ماهيانه [...ادامه]

آئين‌نامه اجرائي قسمت اول تبصره 29 بودجه سال 1344 كل كشور

آئين‌نامه شوراي عالي اوقاف در اجراي ماده 5 قانون تفکيک وزارت فرهنگ مصوب آذرماه 1343 آئين‌نامه شورايعالي اوقاف به شرح [...ادامه]

اصلاح ماده 40 و تبصره‌هاي آن مربوط به آئين‌نامه هزينه سفر و فوق العاده افسران و كارمندان نيروهاي مسلح از اول فروردين 1345 ماده 40 و تبصره‌هاي 1ـ2ـ3ـ4 آئين‌نامه هزينه سفر و فوق العاده افسران [...ادامه]

آئين شوراي عالي آموزش و پرورش

ماده 17 اصلاحي آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي

آئين‌نامه متمم آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مربوط به وسايل ساختماني و جاده سازي تبصره ماده 4 شهرباني کل کشور مي‌تواند ظرفيک سال از تاريخ درج اين [...ادامه]

آئين‌نامه اعطاء نشان عدالت

آيين‌نامه اجرايي قانون الحاق ماده واحده به قانون استخدام نيروهاي مسلح شاهنشاهي مصوب تير ماه 1345

آئين‌نامه اجرائي قانون مؤسسات حمل و نقل و تعميرگاهها و گاراژهاي عمومي

آئين‌نامه اجرائي قانون استخدام موقت و بازنشستگي و بازخريد سوابق خدمتي درجه داران ارتش و ژاندارمري در مورد درجه داران و افراد داوطلب كادر ثابت و همرديفان آنان كه در تاريخ تصويب قانون مذكور (31/3/1344) در خدمت ارتش شاهنشاهي ايران و ژاندارمري كل كشور بوده اند.

‌آيين‌نامه مالي شهرداريها

اصلاح آئين‌نامه مترجمين رسمي تبصره زير به بند الف ماده 3 آئين‌نامه اصلاحي مترجمين رسمي مصوب دوازدهم آبان [...ادامه]

آئين‌نامه پزشكي قانوني به تجويز ماده 5 قانون اصول تشكيلات دادگستري و با در نظر گرفتن ماده 82 قانون [...ادامه]

طرح اصلاح ماده 19 آئين‌نامه راهنمائي و رانندگي مصوب 1318

تعرفه جديد عوارض فرود و توقف هواپيماها و ساير خدمات فرودگاهي و عوارض مربوط به گواهينامه‌هاي فني و هواپيماها و كاركنان پرواز

آئين‌نامه مرخصيها هيئت وزيران در جلسه مورخ 22/7/1346 به استناد ماده 50 قانون استخدام کشوري بنا به [...ادامه]

آئين‌نامه اجرائي قانون تشكيل شوراهاي داوري نظر به تشکيل دفتر مرکزي خانه‌هاي انصاف و شوراهاي داوري براساس تصويب (سازمان و وظايف وزارت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اداره كل گمرك

آئين‌نامه اجرائي قانون شكار و صيد

آئين‌نامه شرايط احراز سمت شهردار هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/10/46 به پيشنهاد شماره 47967 ش 19/7/46 وزارت کشور و به [...ادامه]

‌اصلاح فصل پنجم و ششم و الحاق فصول هفتم و هشتم و نهم به آيين‌نامه معاشهاي نيروهاي مسلح شاهنشاهي

-

‌اصلاح بعضي از مواد آيين‌نامه فوق‌العاده و هزينه سفر و ساير مزاياي افسران و كارمندان نيروهاي مسلح شاهنشاهي و‌ژاندارمري ‌مواد 1 ـ 3 ـ 4 ـ 7 ـ 8 ـ 10 ـ 17 ـ 18 [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي بندهاي 8 و 9 و 10 ماده 2 قانون ماليات‌هاي مستقيم مصوب بيست و هشتم اسفند ماه 1345 موضوع‌معافيت مالياتي موقوفات عام و مؤسسات عام‌المنفعه و انجمن‌هاي مربوط به اقليتهاي مذهبي

آئين‌نامه كتابخانه وزارت دادگستري

آئين‌نامه اصلاحي آئين‌نامه اجرائي قانون مربوط به تملك اراضي هيئت وزيران در جلسه مورخ 16/12/1346 بنا به پيشنهاد شماره 43405ـ 16/11/1346 وزارت آباداني و مسکن [...ادامه]

‌آيين‌نامه مزايا و معافيت‌هاي كارشناسان خارجي

قانون موافقتنامه همكاري اقتصادي و فني بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت جمهوري فدرال سوسياليستي يوگسلاوي

تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس مجلس سنا به موجب ماده چهل و شش قانون بانکي و پولي کشور مصوب هفتم خردادماه [...ادامه]

ـ هيئت وزيران در جلسه مورخ پنجم تيرماه 1342 بنا به پيشنهاد شماره 11341 مورخ 5/4/42 وزارت [...ادامه]

- ‌مصوب 18/2/1346 ‌هيأت‌وزيران بنا به پيشنهاد شماره 22781 ـ 20/6/1340 وزارت دارايي ماده واحده زير را [...ادامه]

-

- وزارت دارائي هيئت وزيران در جلسه مورخ 8/9/1340 بنا به پيشنهاد شماره 30/12909 مورخ 1/7/1340 [...ادامه]

‌لغو تصويب‌نامه مربوط به مميزي املاك مزروعي ‌مصوب 2/3/1346 ‌شماره 34446 . ت ـ 7/12/1340 ‌وزارت دارايي ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 5/12/1340 بنابه پيشنهاد [...ادامه]

تصويب نامه راجع به انعقاد قرارداد همكاري با آقاي رونالد ادوارد سيمز مقيم لندن به عنوان مشاور روابط عمومي اداره كل انتشارات و راديو هيئت وزيران در جلسه مورخ 10/4/1342 بنا به دستور 4/4639/م به‌تاريخ 22/9/1341 جناب آقاي نخست زوير [...ادامه]

تبصره 39 تصويبنامه بودجه سال 1341 تبصره 39ـ با توجه به تصويب نامه شماره 126976 مورخ 18/3/1340 که کليه کارمندان [...ادامه]

- ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ 6/10/1340 بنا به پيشنهاد شماره 36727 ـ 6/10/1340 وزارت دارايي به استناد [...ادامه]

گزارش از كميسيون دارائي به مجلس شوراي ملي شماره: 78/4-----مورخ: 22/1/1346 کميسيون دارائي در جلسه 22 فروردين ماه 1346 با حضور نماينده دولت [...ادامه]

‌آيين‌نامه اجرايي قرارداد پستي جهاني ‌امضاء‌كنندگان زير به نام ادارات متبوعه خود نظر به بند 5 ماده 22 اساسنامه [...ادامه]

قرارداد پستي جهاني ‌امضاء‌كنندگان زير نمايندگان تام‌الاختيار دول كشورهاي عضو اتحاديه پستي با توجه به بند سوم [...ادامه]

- ‌مصوب 18/2/1346 ‌شماره 5666 ـ تاريخ 9/4/1342 ‌هيأت‌وزيران در جلسه مورخ پنجم تير ماه 1342 بنا به [...ادامه]


روابط زیرمجموعه