عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:13852
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1371/07/7
  • تعداد مواد:6
  • دستگاه مجری:[وزارت كار و امور اجتماعي]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1371/6/11

آيين‌نامه اجرايي ماده 136 قانون كار

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1371.6.11 بنا به پيشنهاد شماره 64009 مورخ 1370.7.18 وزارت كار و امور اجتماعي و به استناد تبصره (1) ماده (136)‌قانون كار جمهوري اسلامي ايران ـ مصوب 1369 ـ آيين‌نامه اجرايي ماده (136) قانون كار را به شرح زير تصويب نمودند: