عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 6 ـ

انتخاب نمايندگان مراجع مربوط از لحاظ نصاب شركت‌كنندگان و تعداد آراي كانديداها، همچنين مدت اعتبار نمايندگي، تابع مقررات مربوط در اين‌زمينه مي‌باشد.