عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 1 ـ

در اجراي ماده 136) قانون كار جمهوري اسلامي ايران، نمايندگان رسمي كارگران جمهوري اسلامي ايران در سازمان جهاني كار، هيأتهاي تشخيص،‌هيأتهاي حل اختلاف، شوراي عالي تأمين اجتماعي، شوراي عالي حفاظت فني و نظاير آن، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار، كانون عالي انجمنهاي‌صنفي كارگران يا مجمع نمايندگان كارگران، طبق اين آيين‌نامه انتخاب و معرفي مي‌شوند.
‌تبصره 1 ـ نمايندگان كارگران در شوراي عالي كار، بر اساس بند (‌د) ماده (167) قانون كار، توسط كانون عالي شوراهاي اسلامي كار انتخاب و معرفي مي‌شوند.
‌تبصره 2 ـ چگونگي انتخاب نمايندگان كارگران در هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف، بر اساس مقررات مربوط به انتخابات موضوع ماده (164) قانون كار‌مي‌باشد.
‌تبصره 3 ـ ساير مجامعي كه حسب مورد، نياز به معرفي رسمي كارگران داشته باشند، به تشخيص شوراي عالي كار توسط تشكلهاي موضوع ماده (136) قانون‌كار و با رعايت مفاد اين آيين‌نامه انتخاب و معرفي مي‌شوند.