عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 2 ـ

وزارت كار و امور اجتماعي، دست كم سه (3) ماده قبل از پايان دوره نمايندگي هر يك از مجامع يا سه (3) ماده قبل از برگزاري كنفرانسهاي بين‌المللي،‌موضوع را براي انتخاب و معرفي نماينده به تشكيل كارگري مربوط، اطلاع مي‌دهد.
‌تبصره ـ در مواردي كه تشكلهاي عالي كارگري ايجاد نشده است، وزير كار و امور اجتماعي مي‌تواند رأساً در مورد انتخاب نمايندگان مزبور اقدام نمايد.