عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 5 ـ

نظارت بر امر انتخاب نمايندگان موضوع اين آيين‌نامه و تطبيق مشخصات نامزدها با شرايط ياد شده در ماده (4) بر عهده هيأتي مركب از دو نفر ناظر به‌انتخاب كانون عالي يا مجمع نمايندگان مربوط ـ موضوع ماده يك (1) اين آيين‌نامه ـ و يك نفر نماينده وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد.
‌تبصره 1 ـ دو نفر ناظر موضوع اين ماده در روز انتخابات از بين حاضران كه داوطلب عضويت در مراجع ياد شده نباشند، برگزيده مي‌شوند.
‌تبصره 2 ـ رسيدگي به اعتراضات يا ابطال و تجديد انتخابات در مرحله اول با هماهنگي وزارت كار و امور اجتماعي بر عهده كانون عالي يا مجمع نمايندگان‌مربوط ـ موضوع ماده يك (1) اين آيين‌نامه ـ و در صورت عدم توافق، تصميم‌گيري نهايي بر عهده وزارت كار و امور اجتماعي مي‌باشد.
‌تبصره 3 ـ مهلت اعلام اعتراض به تصميم اتخاذ شده موضوع تبصره (2) اين ماده، حداكثر ظرف پنج (5) روز بعد از اعلام نظر كانون عالي يا مجمع نمايندگان‌مربوط ـ موضوع ماده يك (1) اين آيين‌نامه ـ مي‌باشد.