عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 4 ـ

نامزدهايي كه توسط كانون عالي يا مجمع نمايندگان مربوط ـ موضوع ماده يك (1) اين آيين‌نامه ـ معرفي مي‌شوند، بايد داراي شرايط زير باشند:
1 ـ تابعيت جمهوري اسلامي ايران.
2 ـ نداشتن هر گونه سوء‌پيشينه.
3 ـ عدم اشتهار به فساد اخلاقي.
4 ـ عدم اعتياد به مواد مخدر.
5 ـ داشتن دست كم، سي (30) سال تمام سن و پنج (5) سال سابقه كار.
6 ـ آشنايي به قوانين كار، تأمين اجتماعي و ساير قوانين و مقرراتي كه با مسايل كار و كارگري ارتباط دارند.
7 ـ داشتن دست كم،‌گواهينامه پايان تحصيلات دوره دبيرستان (‌ديپلم).
8 ـ آشنايي به يكي از زبانهاي بين‌المللي، براي كانديداهاي نمايندگي در كنفرانس بين‌المللي كار.