عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1371/1/1

‌ماده 3 ـ

كانون عالي يا مجمع نمايندگان مربوط ـ موضوع ماده يك (1) اين آيين‌نامه ـ با اطلاع وزارت كار و امور اجتماعي، دست كم يك (1) ماه قبل از‌تصميم‌گيري در مورد انتخاب نمايندگان مراجع ياد شده، نسبت به انتشار اسامي نامزدها به هزينه خود در يكي از روزنامه‌هاي كثيرالانتشار اقدام مي‌نمايد.
‌تبصره ـ انتخابات طبق اساسنامه ره يك از تشكلهاي موضوع اين ماده صورت مي‌گيرد.