عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

مجموعه‌هاي روزنامه رسمي- سال 1338

رأي اصراري 291 ـ 25/1/1338: ... در ماده 889 ق.م. نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 ق.م. [...ادامه]

رأي وحدت رويه 1536 ـ 3/3/1338 هيأت عمومي ديوان‌ عالي کشور: دادنامه شماره 157 ـ 1/4/1337 صادره از دادگاه شهرستان كرمان برتنفيذ وصيت‌نامه منتسب به غلامرضا به [...ادامه]

قانون راجع به اجازه تأسيس شركت واحد هواپيمايي ايران و شركت هواپيمايي پارس

‌قانون اصلاح قانون تعيين حدود آبهاي ساحلي و منطقه نظارت ايران مصوب تير ماه 1313

‌قانون راجع به استخدام آموزگاران پيماني و تبديل پايه‌هاي اداري و آموزشي

‌قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 100 در خصوص حمايت از كارگران‌مهاجر

‌قانون راجع به تكميل عده معلمين دانشگاههاي شهرستانها

‌قانون راجع به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 102 مربوط به رفاه اجتماعي كارگران

‌قانون راجع به معافيت محل مسكوني نمايندگان سياسي و كنسولي بيگانه در ايران از عوارض ثبت

‌قانون راجع به تشكيل شوراهاي كشاورزي

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب دو نفر ناظر اندوخته اسكناس ‌مجلس شوراي ملي به موجب ماده 29 قانون اساسنامه بانك ملي ايران مصوب [...ادامه]

‌قانون برقراري مبلغ 5790 ريال وظيفه علاوه بر وظيفه قانوني درباره وراث مرحوم سروان كاظم عطيفه

‌قانون راجع به اعطاي مبلغ ششصد ميليون ريال اعتبار به بانك توسعه صنعتي و معدني ايران

‌قانون مربوط به اصلاح قانون منع كشت خشخاش و استعمال ترياك

‌قانون تأسيس دانشكده افسري شهرباني

‌قانون راجع به تربيت پزشك براي بخشها و شهرستانها

‌قانون راجع به اجازه تحصيل مبلغ هفتاد و دو ميليون دلار وام از بانك بين‌المللي ترميم و توسعه

‌لايحه قانوني راجع به اجازه تأسيس سازمان زمين‌شناسي

‌قانون جنگلها و مراتع كشور

‌قانون مربوط به اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 99 در خصوص تجديد تربيت و آموزش‌حرفه‌اي معلولين

‌قانون راجع به نسخ تصويبنامه‌هاي استخدامي

‌قانون راجع به اجازه تمديد اجراي قانون آزمايشي اصلاح امور اجتماعي و عمران دهات

‌قانون راجع به اجازه افزايش سرمايه دولت ايران در صندوق بين‌المللي پول و بانك بين‌المللي ترميم و توسعه

قانون مربوط به الحاق ماده مكرر به ماده 268 قانون كيفر عمومي

‌قانون راجع به مؤسسه اصلاح و تهيه نهال و بذر

‌قانون راجع به سازمان و استقلال دانشسراي عالي

‌قانون مربوط به موافقتنامه بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت پاكستان راجع به سرويسهاي حمل و نقل هوايي بازرگاني‌بين قلمرو دو دولت و ماوراء آنها

‌قانون مربوط به تشكيل دادگاه اطفال بزهكار

‌قانون راجع به اصلاح حقوق بازنشستگي قضات و پزشكان و كارمندان آموزشي

‌قانون راجع به اجازه ساختمان راه‌آهن بين تبريز و شرفخانه تا مرز تركيه

‌قانون راجع به اجازه تهيه وسايل مبارزه با قاچاق و تشويق مخبرين و كاشفين

‌قانون مربوط به موافقتنامه فرهنگي بين دولت شاهنشاهي ايران و دولت متحده عرب

‌قانون راجع به تبديل درجه استوار يكم‌هاي خلباني و فني نيروي هوايي به ستوان يار سومي

‌قانون مربوط به تشكيل سازمان ذوب آهن ايران

‌رد تبصره الحاقي به ماده 25 مكرر قانون ثبت اسناد و املاك ‌تبصره ـ در مورد املاكي كه مالك خاص ندارد و مورد تقاضاي ثبت [...ادامه]

رد ‌لايحه راجع به تشكيل اداره دعاوي وزارت دارايي كه در كميسيونهاي مشترك مجلسين رد شده است

‌قانون راجع به اجازه عضويت دانشگاه تهران در كميسيون بين‌المللي مبارزه با آفات از راه زيست شناسي (بيولوژي)

‌لايحه مربوط به منع احتكار قند و شكر كه در كميسيون مشترك اقتصاد مجلسين رده شده است

‌قانون راجع به موافقتنامه مربوط به انتقال به راه‌آهن ميرجاوه ـ زاهدان

‌قانون راجع به واگذاري زمين به تحصيل كرده‌هاي كشاورزي

‌قانون مربوط به اجازه ساختمان سدهاي درودزن و زرينه‌رود

‌قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر كارشناس خارجي براي برج مراقبت فرودگاه مهرآباد

‌قانون راجع به نحوه استخدام مهندسين و كمك مهندسين و تكنيسين ها

‌قانون راجع به اصلاح قانون افزايش اعتبارات كشاورزي

‌قانون راجع به اجازه تحصيل مبلغ بيست و پنج ميليون دلار وام از صندوق وامهاي آمريكا

‌قانون راجع به اجازه اجراء لوايح پيشنهادي وزير فعلي دادگستري پس از تصويب كميسيون مشترك قوانين دادگستري‌مجلسين

‌قانون مربوط به تشديد مجازات سرقت مسلحانه

‌قانون راجع به اجازه استخدام پنج نفر كارشناس يوناني به منظور هدايت كشت توتون سيگار

‌قانون راجع به اصلاح قانون سدهاي لار و لتيان

‌قانون راجع به اجازه استخدام پرستار و ماما و كارمند فني براي وزارت بهداري

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اصلاح ماده 6 اساسنامه سازمان برنامه

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه پرداخت هشتاد ميليون ريال به وزارت كشاورزي به عنوان‌اعتبارگردان

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه تمديد مدت خدمت آقاي الكاهوهن بروك تبعه دولت‌اتريش

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به اجازه تمديد استخدام آقاي مهندس سركيس هپسارليان تبعه‌كشور سوريه

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه درباره حق‌الكشف كاشفين مواد مخدره ‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي درباره حق‌الكشف كاشفين [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره اختصاص شصت و پنج ميليون ريال جهت احداث كارخانه‌خرماي جهرم

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره تاريخ تمديد استخدام آقاي اسكاهوهن بروك تبعه اتريش

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به تمديد مدت استخدام آقاي جزب جيواني ريتو تبعه دولت ايتاليا

‌قانون راجع به افزايش سرمايه بانك ملي ايران در بانك رهني ايران‌« مصوب 25 آذر ماه 1338 »

‌قانون مربوط به اجازه پرداخت وظيفه و مستمري درباره وراث عده‌اي از كارمندان دولت ‌« مصوب 28 آذر ماه 1338 »

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين دائر به واگذاري ساختمان احداثي در نازي‌آباد (114 آپارتمان)‌بلاعوض به شهرباني كل كشور

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك برنامه مجلسين درباره ماده 6 اصلاحي اساسنامه سازمان برنامه

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين درباره 186 نفر كارمند و خدمتگزار حكمي و قراردادي و روزمزدي شركت‌منحله چاي

‌تصميم متخذه كميسيون بودجه درباره نحوه پرداخت صدي ده جريمه به عنوان پيش‌پرداخت به كاشفين مواد مخدره تا‌ميزان صدي پنجاه ‌كميسيون بودجه مجلس شوراي ملي در قبال تقاضاي وزارت دارايي در جلسه 18 [...ادامه]

‌تصميم متخذه كميسيون مشترك مجلسين در مورد اجازه مصرف بودجه اداري سازمان برنامه و بودجه در سال 1339

‌قانون راجع به اصلاح بعضي از مواد قانون تشكيلات دادگستري و اعزام قضات به خارجه

‌قانون راجع به ايجاد تسهيلات براي مؤديان مالياتي در مورد پرداخت ماليات

‌قانون راجع به اجازه استخدام سه نفر متخصص فرانسوي جهت اداره كل ساختمان راه‌آهن

قانون تمديد مدت اختيار كميسيون رسيدگي به دعاوي ملكي اشخاص عليه دولت

‌قانون بودجه سال 1339 كل كشور

قانوع راجع به اعطاي اختيار به كميسيون مشترك دارائي مجلسين در مورد اصلاحات مالياتي

‌قانون اعطاء اختيار به كميسيونهاي مشترك دارايي و دادگستري مجلسين جهت تصويب لايحه بانكي و پولي كشور و‌اساسنامه بانك ملي ايران

‌تصميم قانوني دائر به انتخاب مستشاران ديوان محاسبات ‌در جلسه يكشنبه بيست و دوم اسفند ماه 1338 آقايان نامبرده زير طبق [...ادامه]

‌قانون بودجه سال 1339 مجلس شوراي ملي

‌قانون راجع به امور مالي دانشگاه تهران

فهرست مواد مخدره هيئت وزيران در جلسه مورخ 2/5/1338 بنا به پيشنهاد شماره 11380ـ33466ـ28/4/1338 وزارت بهداري به استناد ماده [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخه 6/5/1338 بنا به پيشنهاد شماره 4189ح ر 22349 ـ 2/5/1338 وزارت [...ادامه]

«آئين‌نامه تأسيس چاپخانه و گراورسازي» صورت مجلس مورخ 28/7/1336 در اجراي امريه شماره 6652 - 25/3/1336 مقام نخست وزيري كميسيوني مركب از [...ادامه]

آئين‌نامه ترفيعات و اضافات

آئين‌نامه اجرائي قانون شكار هيئت وزيران در جلسه مورخ 30/2/1338 بنا به پيشنهاد شماره 1407ل 11303ـ25/2/1338 وزارت کشور آئين‌نامه اجرائي [...ادامه]

رونوشت آئين‌نامه طرز اجراي آراء قطعي شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف هيئت وزيران در جلسه مورخ 20/5/38 بنا به پيشنهاد شماره 10773ـ19/5/38 وزارتين دادگستري و کار آئين‌نامه [...ادامه]

آئين‌نامه حفاظت و بهداشت عمومي در كارگاهها

- نظر به ماده 26 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26 اسفند 1310 ماده 125 آئين‌نامه [...ادامه]

آئين‌نامه انتخاب نمايندگان كارگران و كارفرمايان در شوراي كارگاه و هيئت حل اختلاف

تصحيح آئين نامه اغلاط زير در چاپ آئين‌نامه حفاظت و بهداشت عمومي در کارگاه ها که [...ادامه]

آئين‌نامه اشتغال به كار اتباع بيگانه هيئت وزيران در جلسه مورخ 31/6/1338 بنا به پيشنهاد شماره 10713 مورخ 18/5/38 وزارت کار آئين‌نامه [...ادامه]

‌آيين‌نامه ماده اجرايي 18 قانون اصلاح قانون ماليات بر درآمد

آئين‌نامه شوراي كارگاه

آئين‌نامه هيئت حل اختلاف

- چون به موجب تصويب نامه شماره 27764ـ23/12/1337 از اول سال 1338 سازمان طبقه [...ادامه]

آگهي اصلاحي آئين‌نامه هاي مربوط به قانون كار در آئين‌نامه هاي مربوط به قانون کار که در شماره هاي 4255 و [...ادامه]

آئين‌نامه ماليات مستغلات

- هيئت وزيران در جلسه مورخ 13/11/1338 بنا بر پيشنهاد شماره 7441 ر ل [...ادامه]

آئين‌نامه سنديكا ـ اتحاديه ـ كنفدراسيون شوراي عالي کار در در دوازدهمين جلسه مورخ 25/11/1338 آئين‌نامه سنديکا ـ اتحاديه کنفدراسيون را به [...ادامه]

آئين‌نامه وظائف و اختيارات بازرسان كار و نحوه بازرسي شوراي عالي کار در جلسه مورخ 5/10/38 آئين‌نامه وظايف و اختيارات بازرسان کار و نحوه [...ادامه]

- هيئت وزيران در جلسه مورخه 16/11/1338 بنا به پيشنهاد شماره 16116ـس 15 ـ [...ادامه]

‌آيين‌نامه مقررات اداري، استخدامي و ماليسازمان زمين‌شناسي كشور

‌آيين‌نامه مناقصه امور ساختمان وزارت راه و راه‌آهن

- هيئت وزيران در جلسه 14/12/1338 بنا به پيشنهاد شماره 6/19609ـ15/10/38 وزارت امور خارجه با توجه به [...ادامه]

‌آيين‌نامه طرز اجراي ماده 17 قانون برنامه عمراني هفت‌ساله دوم كشور

بر فرض كه مختلس مال مورد اختلاس را قبل از صدور حكم رد كرده باشد اين امر مانع از مجازات قانوني او كه من جمله پرداخت ضعف مال مورد اختلاس به عنوان غرامت مي باشد نيست. از شعبه سوم و نهم ديوان عالي كشور راجع به امر مشابه احكام مغايري به شرح [...ادامه]

حدود اختيارات وكيل تسخيري در مورد حدود اختيارات وكيل تسخيري در دو شعبه ديوان عالي كشور رويه هاي مختلف اتخاذ [...ادامه]

تحقق وقوع بزه ثبت ملك متصرفي غير موضوع ماده 109 قانون ثبت موكول به ثبت آن ملك به نام متقاضي در دفتر املاك مي باشد. بنابراين مبدأ مرور زمان بزه مذكور تاريخ ثبت ملك در دفتر املاك است. در مورد مبدأ مرور زمان جرم تقاضاي ثبت ملك غير رويه هاي مختلفي در شعب ديوان [...ادامه]

بر فرض رفع مسئوليت مدني صادر كننده چك بي محل اين امر رافع مسئوليت كيفري مشاراليه نمي باشد. در مورد جرم بودن صدور چك بي محل در صورتي كه صدور چك براي بيعانه انجم [...ادامه]

رسيدگي به جرائم نسبت به اتهامات افسران و افراد هم رديفان آنها موقعي است كه در قانون دادرسي ارتش مشخص و براي آن مجازاتي مقرر شده باشد والا رسيدگي به موضوع اتهام در صلاحيت محاكم عمومي است. از شعب هشتم و نهم ديوان عالي كشور در مورد صلاحيت دادگاه هاي دادگستري و نظامي [...ادامه]

هيچ يك از پدر و جد پدر نمي توانند در حيات يكديگر براي مولي عليه خود وصي معين كنند و چنين وصيت قابل ترتيب اثر نيست. وزارت دادگستري طي نامه شماره 7036/ح/33961 به عنوان دادستان كل به شرح ذيل با اعلام سو [...ادامه]

اعتراض دولت به تقاضاي ثبت محكوم له حكم رسيدگي به املاك واگذاري كه در موضوع آن حكم خود طرف دعوي بوده باشد از مصاديق بند 4 ماده 198 قانون آئين دادرسي مدني و از اعتبار امر محكوم بها برخوردار است. در موضوع دعاوي مختومه در هيأت هاي املاك واگذاري دو رأي مشابه از شعب ديوان عالي [...ادامه]

مراد از لزوم توقف سه سال در رتبه مادون براي ترفيع از رتبه 5 به بالا توقف در پايه هاي از رتبه 5 به بالا مي باشد نه توقف سه سال در پايه 4 دو رأي متضاد در موارد مشابه راجع به توقف پايه 4 به پايه 5 قضائي از [...ادامه]

طبقات ارث در ماده 889 ق.م. نسبت به ارث و در مورد شق 2 ماده 1045 ق.م. درباره [...ادامه]

‌قانون اجازه قبول و اجراي اصول پيشنهادي توصيه‌نامه بين‌المللي شماره 101 در خصوص آموزش حرفه‌اي در‌كشاورزي


روابط زیرمجموعه