عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:6990
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1347/11/21
  • تعداد مواد:5
  • دستگاه مجری:[وزارت كشاورزي]
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي در تاریخ 1347/10/10
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مجلس سنا در تاریخ 1347/10/30

‌قانون تشكيل سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروريروابــــط صریـــــــــح