عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/10/30

‌ماده 4 ـ

تشكيلات و حدود اختيارات و فعاليت سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري به موجب اساسنامه‌اي خواهد بود كه براي هر‌يك جداگانه از طرف وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب كميسيون‌هاي كشاورزي و استخدام و دارايي مجلسين برسد.