عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/30

‌ماده 5 ـ

اساسنامه شركت‌هايي كه از طرف سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري بر طبق ماده (3) اين قانون تشكيل مي‌شوند به وسيله‌وزارت كشاورزي تهيه و به تصويب هيأت دولت خواهد رسيد.


روابــــط صریـــــــــح