عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/30

‌ماده 3 ـ

سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري مي‌توانند شركت‌هايي تشكيل داده و يا در شركت‌هايي كه فعاليت آنها در جهت مقاصد‌سازمان باشد سهيم شوند.