عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/30

[امضاء]

قانون فوق مشتمل بر پنج ماده كه لايحه آن به موجب ماده واحده مصوبه بيستم آذر ماه يك هزار و سيصد و چهل و دو تقديم شده و در جلسه روز‌سه‌شنبه دهم دي ماه يك هزار و سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس شوراي ملي رسيده بود در جلسه روز دوشنبه سي‌ام دي ماه يك هزار و‌سيصد و چهل و هفت به تصويب مجلس سنا رسيد.
‌رئيس مجلس سنا ـ جعفر شريف‌امامي