عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 در تاریخ 1347/10/30

‌ماده 1 ـ

به وزارت كشاورزي اجازه داده مي‌شود در اجراي وظايفي كه طبق قانون وظايف وزارت كشاورزي مصوب 27 فروردين ماه 1347 به عهده‌دارد با توجه به امكانات مالي و فني سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري تشكيل دهد.


روابــــط صریـــــــــح