عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ شماره 8888-11111 مورخ 1347/10/30

‌ماده 2 ـ

سازمان‌هاي عمران كشاورزي و توسعه دامپروري داراي شخصيت حقوقي بوده و از لحاظ استخدامي تابع قانون استخدام كشوري‌مي‌باشد.