عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • تعداد مواد:600
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13
مقررات جزايي مذكور در مواد 89- 90- 91- 92- قانون تجارت با توجه به ماده 299 قانون اصلاح قسمتي از قانون تجارت مصوب 1347 فقط در مورد شركتهاي سهامي مختلط قابل اجرا است.

قانون تجارت

« ‌مصوب 13 ارديبهشت ماه 1311 شمسي (‌كميسيون قوانين عدليه) »


روابــــط صریـــــــــح
روابط زیرمجموعه