عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌باب هفتم ـ ‌حق‌العمل‌كاري (‌كميسيون)

‌ماده 357 ـ حق‌العمل‌كار كسي است كه به اسم خود ولي به حساب ديگري (‌آمر) معاملاتي كرده [...ادامه]

‌ماده 358 ـ جز در مواردي كه به موجب مواد ذيل استثناء شده مقررات راجعه به وكالت [...ادامه]

‌ماده 359 ـ حق‌العمل‌كار بايد آمر را از جريان اقدامات خود مستحضر داشته و مخصوصاً در صورت [...ادامه]

‌ماده 360 ـ حق‌العمل‌كار مكلف به بيمه كردن اموالي كه موضوع معامله است نيست مگر اينكه [...ادامه]

‌ماده 361 ـ اگر مال‌التجاره كه براي فروش نزد حق‌العمل‌كار ارسال شده داراي عيوب ظاهري باشد [...ادامه]

‌ماده 362 ـ اگر بيم فساد سريع مال‌التجاره رود كه نزد حق‌العمل‌كار براي فروش ارسال شده [...ادامه]

‌ماده 363 ـ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را به كمتر از حداقل قيمتي كه آمر معين كرده [...ادامه]

‌ماده 364 ـ اگر حق‌العمل‌كار تقصير كرده باشد بايد از عهده كليه خساراتي نيز كه از [...ادامه]

‌ماده 365 ـ اگر حق‌العمل‌كار مال‌التجاره را به كمتر از قيمتي كه آمر معين كرده بخرد [...ادامه]

‌ماده 366 ـ اگر حق‌العمل‌كار بدون رضايت آمر مالي را به نسيه بفروشد يا پيش قسطي [...ادامه]

‌ماده 367 ـ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر مسئول پرداخت وجوه و يا انجام ساير تعهدات طرف [...ادامه]

‌ماده 368 ـ مخارجي كه حق‌العمل‌كار كرده و براي انجام معامله و نفع آمر لازم بوده [...ادامه]

‌ماده 369 ـ وقتي حق‌العمل‌كار مستحق حق‌العمل مي‌شود كه معامله اجرا شده و يا عدم اجراي [...ادامه]

‌ماده 370 ـ اگر حق‌العمل‌كار نادرستي كرده و مخصوصاً در موردي كه به حساب آمر قيمتي [...ادامه]

‌ماده 371 ـ حق‌العمل‌كار در مقابل آمر براي وصول مطالبات خود از او نسبت به اموالي [...ادامه]

‌ماده 372 ـ اگر فروش مال ممكن نشده و يا آمر از اجازه فروش رجوع كرده [...ادامه]

‌ماده 373 ـ اگر حق‌العمل‌كار مأمور به خريد يا فروش مال‌التجاره يا اسناد تجارتي و يا [...ادامه]

‌ماده 374 ـ در مورد ماده فوق حق‌العمل‌كار بايد قيمت را بر طبق مظنه بورسي يا [...ادامه]

‌ماده 375 ـ در هر موردي كه حق‌العمل‌كار شخصاً مي‌تواند خريدار يا فروشنده واقع شود اگر [...ادامه]

‌ماده 376 ـ اگر آمر از امر خود رجوع كرده و حق‌العمل‌كار قبل از ارسال خبر [...ادامه]