عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌باب دهم ـ ضمانت

‌ماده 402 ـ ضامن وقتي حق دارد از مضمون‌له تقاضا نمايد كه بدواً به مديون اصلي رجوع [...ادامه]

‌ماده 403 ـ در كليه مواردي كه به موجب قوانين يا موافق قراردادهاي خصوصي ضمانت تضامني باشد [...ادامه]

‌ماده 404 ـ حكم فوق در موردي نيز جاري است كه چند نفر به‌موجب قرارداد يا قانون [...ادامه]

‌ماده 405 ـ قبل از رسيدن اجل دين اصلي ضامن ملزم به تأديه نيست ولو اينكه به [...ادامه]

‌ماده 406 ـ ضمان حال از قاعده فوق مستثني است.

‌ماده 407 ـ اگر حق مطالبه دين اصلي مشروط به اخطار قبلي است اين اخطار نسبت به [...ادامه]

‌ماده 408 ـ همين كه دين اصلي به نحوي از انحاء ساقط شده ضامن نيز بري [...ادامه]

‌ماده 409 ـ همين كه دين حال شد ضامن مي‌تواند مضمون‌له را به‌دريافت طلب يا انصراف از [...ادامه]

‌ماده 410 ـ استنكاف مضمون‌له از دريافت طلب يا امتناع از تسليم وثيقه، اگر دين با وثيقه [...ادامه]

‌ماده 411 ـ پس از آنكه ضامن دين اصلي را پرداخت مضمون‌له بايد تمام اسناد و مداركي [...ادامه]