عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

‌باب هشتم ـ قرارداد حمل و نقل

‌ماده 377 ـ متصدي حمل و نقل كسي است كه در مقابل اجرت حمل اشياء را به [...ادامه]

‌ماده 378 ـ قرارداد حمل و نقل تابع مقررات وكالت خواهد بود مگر در مواردي كه [...ادامه]

‌ماده 379 ـ ارسال‌كننده بايد نكات ذيل را به اطلاع متصدي حمل و نقل برساند: آدرس صحيح [...ادامه]

‌ماده 380 ـ ارسال‌كننده بايد مواظبت نمايد كه مال‌التجاره به طرز مناسبي عدل‌بندي شود خسارات بحري (‌آواري) [...ادامه]

‌ماده 381 ـ اگر عدل‌بندي عيب ظاهر داشته و متصدي حمل و نقل مال را بدون [...ادامه]

‌ماده 382 ـ ارسال‌كننده مي‌تواند مادام كه مال‌التجاره در يد متصدي حمل و نقل است آن را [...ادامه]

‌ماده 383 ـ در موارد ذيل ارسال‌كننده نمي‌تواند از حق استرداد مذكور در ماده 382 [...ادامه]

‌ماده 384 ـ اگر مرسل‌اليه مال‌التجاره را قبول نكند و يا مخارج و ساير مطالبات متصدي [...ادامه]

‌ماده 385 ـ اگر مال‌التجاره در معرض تضييع سريع باشد و يا قيمتي كه مي‌توان براي [...ادامه]

‌ماده 386 ـ اگر مال‌التجاره تلف يا گم شود متصدي حمل و نقل مسئول قيمت آن خواهد [...ادامه]

‌ماده 387 ـ در مورد خسارات ناشيه از تأخير تسليم يا نقص يا خسارات بحري (‌آواري) [...ادامه]

‌ماده 388 ـ متصدي حمل و نقل مسئول حوادث و تقصيراتي است كه در مدت حمل و [...ادامه]

‌ماده 389 ـ متصدي حمل و نقل بايد به محض وصول مال‌التجاره مرسل‌اليه را مستحضر [...ادامه]

‌ماده 390 ـ اگر مرسل‌اليه ميزان مخارج و ساير وجوهي را كه متصدي حمل و نقل [...ادامه]

‌ماده 391 ـ اگر مال‌التجاره بدون هيچ قيدي قبول و كرايه آن تأديه شود ديگر بر [...ادامه]

‌ماده 392 ـ در هر موردي كه بين متصدي حمل و نقل و مرسل‌اليه اختلاف باشد [...ادامه]

‌ماده 393 ـ نسبت به دعوي خسارت بر عليه متصدي حمل و نقل مدت مرور زمان يك [...ادامه]

‌ماده 394 ـ حمل و نقل به وسيله پست تابع مقررات اين باب نيست.