عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه در تاریخ 1311/2/13

باب سيزدهم ـ در اعاده اعتبار

‌ماده 561 ـ هر تاجر ورشكسته كه كليه ديون خود را با متفرعات و مخارجي كه به [...ادامه]

‌ماده 562 ـ طلبكارها نمي‌توانند از جهت تأخيري كه در اداء طلب آنها شده است براي [...ادامه]

‌ماده 563 ـ براي آنكه شريك ضامن يك شريك ورشكسته كه حكم ورشكستگي او نيز صادر [...ادامه]

‌ماده 564 ـ در صورتي كه يك يا چند نفر از طلبكارها مفقودالاثر يا غائب بوده يا [...ادامه]

‌ماده 565 ـ تجار ورشكسته در دو مورد ذيل پس از اثبات صحت عمل در مدت [...ادامه]

‌ماده 566 ـ عرضحال اعاده اعتبار بايد به انضمام اسناد مثبته آن به مدعي‌العموم حوزه ابتدايي [...ادامه]

‌ماده 567 ـ سواد اين عرضحال در مدت يك ماه در اتاق جلسه محكمه ابتدايي و [...ادامه]

‌ماده 568 ـ هر طلبكاري كه مطابق مقررات مواد 561 و 562 طلب خود را كاملاً [...ادامه]

‌ماده 569 ـ اعتراض به وسيله اظهارنامه كه به ضميمه اسناد مثبته به دفتر محكمه بدايت [...ادامه]

‌ماده 570 ـ پس از انقضاي موعد نتيجه تحقيقاتي كه به توسط مدعي‌العموم به عمل آمده است [...ادامه]

‌ماده 571 ـ در مورد ماده 561 محكمه فقط صحت مدارك را سنجيده در صورت موافقت [...ادامه]

‌ماده 572 ـ مدعي اعاده اعتبار و همچنين مدعي عمومي و طلبكارهاي معترض مي‌توانند در ظرف [...ادامه]

‌ماده 573 ـ اگر عرضحال اعاده اعتبار رد بشود تجديد ممكن نيست مگر پس از انقضاي [...ادامه]

‌ماده 574 ـ اگر عرضحال قبول شود حكمي كه صادر مي‌گردد در دفتر مخصوصي كه در [...ادامه]

‌ماده 575 ـ ورشكستگان به تقلب و همچنين اشخاصي كه براي سرقت يا كلاهبرداري يا خيانت [...ادامه]