عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مجلس شوراي ملي - كميسيون عدليه مورخ 1311/2/13

‌باب پنجم ـ اسناد در وجه حامل

‌ماده 320 ـ دارنده هر سند در وجه حامل مالك و براي مطالبه وجه آن محق [...ادامه]

‌ماده 321 ـ جز در موردي كه حكم بطلان سند صادر شده مديون سند در وجه [...ادامه]

‌ماده 322 ـ در صورت گم شدن سند در وجه حامل كه داراي ورقه‌هاي كوپن يا [...ادامه]

‌ماده 323 ـ مدعي بايد در محكمه محل اقامت مديون معلوم نمايد سند در تصرف او [...ادامه]

‌ماده 324 ـ اگر محكمه ادعاي مدعي را بنا بر اوضاع و احوال قابل اعتماد دانست [...ادامه]

‌ماده 325 ـ به تقاضاي مدعي محكمه مي‌تواند به مديون قدغن كند كه وجه سند را [...ادامه]

‌ماده 326 ـ در مورد گم شدن اوراق كوپن نسبت به كوپنهايي كه در ضمن جريان [...ادامه]

‌ماده 327 ـ اخطار مذكور در ماده 324 بايد سه دفعه در مجله رسمي منتشر شود [...ادامه]

‌ماده 328 ـ اگر پس از اعلان فوق سند مفقود ابراز شود محكمه به مدعي مهلت [...ادامه]

‌ماده 329 ـ اگر در ظرف مدتي كه مطابق ماده 324 مقرر و اعلان شده سند [...ادامه]

‌ماده 330 ـ ابطال سند فوراً به وسيله درج در مجله رسمي و هر وسيله ديگري كه [...ادامه]

‌ماده 331 ـ پس از صدور حكم ابطال مدعي حق دارد تقاضا كند به خرج او [...ادامه]

‌ماده 332 ـ هر گاه سند گم شده از اسناد مذكور در ماده (322) نباشد به [...ادامه]

‌ماده 333 ـ اگر قبل از انقضاي مدت مرور زماني كه وجه سند مفقود پس از [...ادامه]

‌ماده 334 ـ مقررات اين باب شامل اسكناس نيست.


روابــــط صریـــــــــح