عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

پروتكل اختياري مربوط به حل اجباري اختلافات قرارداد وين درباره روابط سياسي

18 آوريل 1961 (29 فروردين 1340)
دول طرف تعهد اين پروتکل و قرارداد وين درباره روابط سياسي مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم سياسي مصوب کنفرانس سازمان ملل متحد منعقد در وين از دوم مارس تا چهارم آوريل 1961 که از اين پس «قرارداد» ناميده خواهد شد.
با اظهار تمايل به توسل به قضاوت اجباري ديوان دادگستري بين المللي تا آنجا که به آنها مربوط است براي حل کليه اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي «قرارداد» مگر آنکه در مهلت معقول راه حل ديگري مورد توافق مشترک قرار گرفته باشد نسبت به مقررات زير توافق نمودند:

ماده اول اختلافات ناشي از تفسير يا اجراي «قرارداد» در صلاحيت اجباري ديوان بين المللي دادگستري [...ادامه]

ماده دوم طرفين مي‌توانند ظرف مدت دو ماه بعد از اعلام وجود اختلاف به‌يکديگر با توافق [...ادامه]

ماده سوم 1ـ طرفين همچنين مي‌توانند در عرض همان دو ماه مهلت متشرکاً توافق کنند که [...ادامه]

ماده چهارم دولتهاي طرف تعهد «قرارداد» و پروتکل اختياري مربوط به تحصيل تابعيت و پروتکل حاضر [...ادامه]

ماده پنجم اين پروتکل براي امضاي کليه دولتهاي فاقد قرارداد وين به طريق زير مفتوع خواهد [...ادامه]

ماده ششم اين پروتکل به تصويب خواهد رسيد و اسناد تصويب به دبير کل سازمان ملل [...ادامه]

ماده هفتم اين پروتکل براي الحاق کليه کشورهائي که به قرارداد وين بپيوندند مفتوح خواهد بود. [...ادامه]

ماده هشتم 1ـ اين پروتکل از روزي که «قرارداد» لازم الاجرا مي‌شود يا سي روز پس [...ادامه]

ماده نهم دبير کل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهائي که ممکن است [...ادامه]

ماده دهم نسخه اصلي اين پروتکل که متن‌هاي انگليسي، چيني، اسپانيائي، فرانسه و روسي آن متساوياً [...ادامه]