عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده نهم

دبير کل سازمان ملل متحد مراتب زير را به اطلاع دولتهائي که ممکن است به «قرارداد» بپيوندند خواهد رسانيد:
الف ـ امضاء اين پروتکل از طرف کشورها و تسليم اسناد تصويب يا الحاق بر طبق مواد 5 و 6 و 7.
ب ـ اعلاميه هائي که طبق ماده 4 اين پروتکل صادر مي‌گردد.
ج ـ تاريخي که اين پروتکل طبق ماده هشتم لازم الاجرا مي‌شود.