عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.

ماده هشتم

1ـ اين پروتکل از روزي که «قرارداد» لازم الاجرا مي‌شود يا سي روز پس از تسليم دومين سند تصويب يا الحاق به پروتکل به دبير کل سازمان ملل متحد ـ هر کدام مؤخر باشد لازم الاجرا خواهد بود.
2ـ براي کشوري که اين پروتکل را بعد از لازم الاجرا شدن طبق بند 1 اين ماده تصويب نمايد يا بدان ملحق گردد پروتکل سي روز بعد از تاريخ تسليم سند تصويب يا الحاق لازم الاجرا مي‌شود.