عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ مورخ 1375/1/1

‌موافقت‌نامه كشتيراني تجاري ـ دريايي بين دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي به وزارت راه و ترابري

‌دولت جمهوري اسلامي ايران و دولت كره جنوبي كه از اين پس "‌طرف‌هاي متعاهد" ناميده مي‌شوند با علاقه به تقويت روابط دوستانه، افزايش همكاري و بهبود‌كارآيي در زمينه كشتيراني تجاري ـ دريايي بر اساس تساوي حقوق و منافع مشترك، به قرار زير موافقت نمودند:

‌ماده 1 ـ از نظر موافقت‌نامه حاضر: ‌الف ـ [...ادامه]

‌ماده 2 ـ شناورهاي هر يك از دو طرف متعاهد بايد بين بنادر مشخصي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ هر طرف متعاهد بايد مطابق با قوانين و مقررات مربوط خود [...ادامه]

‌ماده 4 ـ هر طرف متعاهد بايد با شناورهاي طرف متعاهد ديگر در بنادر [...ادامه]

‌ماده 5 ـ مفاد موافقت‌نامه حضار شامل كشتيراني ساحلي نمي‌شود. ‌مواردي كه شناورهاي [...ادامه]

‌ماده 6 ـ طرف‌هاي متعاهد به طور متقابل گواهي‌نامه‌هاي معتبر صادر شده مطابق با [...ادامه]

‌ماده 7 ـ طرف‌هاي متعاهد مدار شناسايي اعضاي خدمه كشتي طرف متعاهد ديگر كه [...ادامه]

‌ماده 8 ـ الف ـ اعضاي خدمه، هنگام توقف در [...ادامه]

‌ماده 9 ـ الف ـ چنانچه شناورهاي هر يك از [...ادامه]

‌ماده 10 ـ درآمدهاي حاصل از خدمات كشتيراني يا ساير خدمات مربوط كه توسط [...ادامه]

‌ماده 11 ـ طرف‌هاي متعاهد در محدوده قوانين و مقررات خود، كليه اقدام‌هاي لازم [...ادامه]

‌ماده 12 ـ مفاد اين موافقت‌نامه حق هيچ يك از دو طرف متعاهد را [...ادامه]

‌ماده 13 ـ به منظور اجراي اين موافقت‌نامه هر دو طرف متعاهد خطوط كشتيراني [...ادامه]

‌ماده 14 ـ الف ـ طرف‌هاي متعاهد در جوي از [...ادامه]

‌ماده 15 ـ الف ـ طرف‌هاي متعاهد توسعه روابط اقتصادي [...ادامه]

‌ماده 16 ـ اختلاف مربوط به تفسير يا اجراي اين موافقت‌نامه بايد به طور [...ادامه]

‌ماده 17 ـ الف ـ اين موافقت‌نامه در تاريخ ارايه [...ادامه]