عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
  • شماره انتشار در روزنامه رسمی:14935
  • تاریخ انتشار در روزنامه رسمی:1375/3/26
  • تعداد مواد:10
  • دستگاه مجری:[سازمان امور اداري و استخدامي كشور][وزارت راه و ترابري]
مصوبه‌‌ هيئت وزيران در تاریخ 1375/3/13

‌دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي‌ايران

‌هيأت وزيران در جلسه مورخ 1375.3.13 بنا به پيشنهاد شماره .5477‌د1. مورخ 1374.7.26 سازمان امور اداري و استخدامي كشور و در اجراي ماده 12)‌قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت ـ مصوب 1370 ـ دستورالعمل چگونگي اجراي قانون نظام هماهنگ پرداخت كاركنان دولت در شركت حمل و‌نقل بين‌المللي جمهوري اسلامي ايران را به شرح زير تصويب نمود:

‌ماده 1 ـ جدول تخصيص مشاغل مستخدمان مشمول اين آيين‌نامه به گروه‌هاي ورودي بر اساس مدرك تحصيلي [...ادامه]

‌ماده 2 ـ ضريب افزايش سنواتي سالانه مستخدمان مطابق ضوابطي كه توسط شركت حمل و نقل بين‌المللي [...ادامه]

‌ماده 3 ـ شركت مكلف است طرح طبقه‌بندي مشاغل مربوط را بر اساس روش‌هاي مورد عمل با [...ادامه]

‌ماده 4 ـ ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه مربوط [...ادامه]

‌ماده 5 ـ شركت مي‌تواند به كاركناني كه بيش از استاندارد تعيين شده انجام وظيفه مي‌كنند فوق‌العاده [...ادامه]

‌ماده 6 ـ شركت مي‌تواند به منظور جذب و نگهداري كاركنان شاغل در مشاغل داراي مهارتهاي ويژه [...ادامه]

‌ماده 7 ـ تطبيق وضع كاركنان رسمي ركت در اجراي ماده 8) قانون نظام هماهنگ پرداخت [...ادامه]

‌ماده 8 ـ كمك هزينه عايله‌مندي و اولاد بر اساس مفاد ماده 9) قانون نظام هماهنگ [...ادامه]

‌ماده 9 ـ در صورتي كه حقوق و مزاياي مستخدمان شركت با اجراي اين تصويب‌نامه از حقوق [...ادامه]

‌ماده 10 ـ اين تصويب‌نامه از تاريخ 1375.1.1 قابل اجراست و موارد مغاير در آيين‌نامه استخدامي شركت [...ادامه]

[امضاء]حسن حبيبي ـ معاون اول رييس جمهور


روابــــط صریـــــــــح