عنـوان قانون شامل: باشد. و عنوان یا متن قانون شامل: باشد. و موضوعات آن شامل: باشد. بازه زمانی تصویب از تاریـخ: تا تاریـخ: تنظیم گردد.
مصوبه‌‌ در تاریخ 1375/1/1

‌ماده 4 ـ

ميزان فوق‌العاده شغل مستخدمان شركت حداقل 50% و حداكثر 150% حقوق مبناي گروه مربوط تعيين مي‌شود.
‌تبصره 1 ـ فوق‌العاده شغل آن دسته از مستخدماني كه تصدي مشاغل تخصصي، تحقيقي و آموزش را بر عهده دارند علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده تا25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.
‌تبصره 2 ـ فوق‌العاده شغل متصديان مشاغل مديريت و سرپرستي طبق ضوابطي كه به تصويب هيأت مديره مي‌رسد علاوه بر فوق‌العاده شغل موضوع اين ماده و‌تبصره 1) آن تا 25% حقوق مبناي آنان قابل افزايش است.
‌تبصره 3 ـ ضوابط اجرايي اين ماده و تبصره 1) آن با پيشنهاد شركت و تصويب شوراي حقوق و دستمزد تعيين مي‌گردد.